• Makalalar
  • Sagdyn durmuş
  • Sagdyn jynsy gatnaşyklar
  • HALKARA GURAMALARY “GYZLYK PERDÄNIŇ BARLAGYNYŇ” GEÇIRILMEGINI BES ETMÄGE ÇAGYRÝAR

Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

HALKARA GURAMALARY “GYZLYK PERDÄNIŇ BARLAGYNYŇ” GEÇIRILMEGINI BES ETMÄGE ÇAGYRÝAR

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.25 (20 Ses)

virginity testing intro2018-nji ýylyň 17-nji oktýabrynda Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy, Birleşen Milletler Guramasynyň Ynsan we aýal-gyzlaryň hukuklaryny goraýan programmalary gyzlyk perdaniň barlanylmagynyň bes edilmegine çagyryp çykyş etdi. "Gyzlyk perdäniň barlagy" (gyzlygy barlamak) diýip atlandyrylýan barlag synagy aýal jyns agzalarynyň barlagyndan ybarat. Onuň esasy maksady – aýalyň ýa-da gyzyň jynsy gatnaşykda bolanyny ýa-da bolmanlygyny anyklamakdyr.

Şeýle barlag azyndan dünýäniň 20 ýurdynda geçirliýär. Ýurtlaryň sanawyna Owganystan, Müsür, Günorta Afrika we Indoneziýa ýaly ýurtlar girýär. BMG-yň berýän maglumatyna görä, globalizasiýa netijesinde şeýle öň görlüp eşdilmedik barlaglaryň soňky döwür Belgiýa, Niderlandiýa ýaly ýurtlarda hem geçirilýandigi bellenilýär. Barlag dürli maksatlary yzarlýar – mekdebe girmek üçin, durmuşa çykmak, işe girmek ýa-da jynsy zorlanmany anyklamak maksady bilen geçirilýär.

virginity testing 1

TERJIME – “GYZLYK PERDÄNIŇ BARLAGYNYŇ” geçirilmegi bes edilmeli.
Gyzlyk perdäniň barlagy ylmy, lukmançylyk taýdan ähmiýetsiz, zyýanly we.
zenanlaryň hukuklarynyň depelenmeginiň alamatydyr.

Beýannamada "Gyzlyk perdäniň" medeni, sosial we dini düşünje bolup, hiç hili ylmy we lukmançylyk taýdan ähmiýetsiz bolup durýandygy bellenilýär. Gyzlyk perdäniň barlagy bilen zenanyň jynsy gatnaşykda bolup-bolmandygyny anyklap bolanok. Şeýle barlaglar we tejribe aýal-gyzlaryň hukuklarynyň depelenmegine getirip, olaryň fiziki we ruhy saglygyna zyýanly täsirini ýetirýär. "Gyzlyk perdaniň barlaglary" jynslar baradaky zyýanly düşünjeleriň has hem ornaşmagyna we jynslaryň deňsizligine eltýar. Barlaglar agyryly, kemsidiji bolup, zenanda ruhy şikes galdyrýar. Barlagyň zyýanynyň uly bolmagy sebäpli, etika taýdan lukmanlara we lukmançylyk işgärlerine şeýle barlaglary geçirmek nädogry bolup durýar. Şeýle barlaglar hiç haçan geçirilmeli däldir.

virginity testing 2

TERJIME – “GYZLYK PERDÄNIŇ BARLAGYNYŇ” geçirilmegi bes edilmeli.
Lukmanlar we lukmançylyk işgärleri şeýle barlaglary hiç haçan geçirmeli däl.
Dymma. Onuň garşysyna çyk!

virginity testing 3

TERJIME – “GYZLYK PERDÄNIŇ BARLAGYNYŇ” geçirilmegi bes edilmeli.
Gyzlyk perdäniň barlagynyň duýp sebäpleri – aýal-gyzlaryň bedenini,
seksuallygyny gözegçilik astynda goýýan sosial normalardyr.

Beýannamada zyýanly tejribe sosial, medeni we syýasy mesele bolup, onuň togtadylmagy üçin lukmançylyk işgärleriniň hyzmatdaşlygynyň zerurlygy bellenilýär. Lukmançylyk işgärlerine zerur kanuny we administratiw düzgünler bilen öz işlerini etika laýyk alyp barmaklaryna goldaw berilmelidir.

Ulanylan WEB Salgy

  • 6829 gezek okalan