• Makalalar
  • Sagdyn durmuş
  • Umumy
  • ATGULAK

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ATGULAK

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.31 (29 Ses)

Atgulak – iň gadymy derman otlarynyň biri. Onuň mundan 3000 ýyl ozal Hytaý lukmançylygynda ulanylandygy barada maglumatlar bar. Gadymy grekler we rimliler hem atgulagyň tohumyny içgeçmelerde, aşgazanyň, içegäniň sowuklama kesellerinde şypa berýändigini bilipdirler. Gippokrat, Galen ýaly gadymýetiň meşhur lukmanlary hem atgulagy ulanypdyrlar. Lukman Hekim (Awisenna) dürli ýaralary bitirmekde atgulagyň örän peýdalydygyny belläpdir. Ol atgulagyň ýapraklaryny ýara bitiriji we gan akmalary togtadýan serişde hökmünde ulanypdyr.

Halk içinde atgulagyň ýara bitiriji häsiýeti barada şeýle rowaýat bar:

Günlerde bir gün iki ýylan ýoluň ugrunda güneşe meýmiräp ýatan eken. Birdenkä ýolda araba peýda bolýar. Ýylanlaryň biri gaçyp ýetişipdir, ikinjisi bolsa arabanyň tigriniň astynda galypdyr. Şonda arabanyň üstünde oturan adamlar üýtgeşik bir wakanyň şaýady bolupdyrlar: gaçyp gutulan ýylan otlugyň içinden atgulagyň ýapragyny getirip, ýaralanan ýylanyň ýarasyna ýapypdyr. Tigriň astynda galan ýylan hem şypa tapypdyr. Şeýdip adamlar atgulagyň şypa beriji häsiýetini bilipdirler. 

Atgulak ösümliginiň birnäçe ýagdaýlarda em bolýandygy bellidir. Şolaryň käbiriniň üstünde durup geçeliň.

Atgulagyň ter ýapraklarynyň şiresi göz perdesiniň ýaralaryna emdir. Şeýle-de atgulagyň ýapraklarynyň şiresini suw bilen 1:2 gatnaşykda garylyp ulanylan ýagdaýynda kesel döredeji  stafilokoklaryň köpelmeginiň, 1:4 gatnaşykda garylyp ulanylan ýagdýynda iriňiň döremeginiň öňüni alýar. Atgulagyň ýapragynyň şiresinden taýýarlanylan ekstraktlaryň rahatlandyryjy, ukladyjy häsiýetleri bardyr. Atgulagyň ýapraklaryndan demlenen çaýlar dem alyş ýollarynyň nemli gatlagynyňtirpildiýän kirpijekleriniň işjeňligini artdyryp, bronhial nemleriniň işlenilip çykarylmagyny güýçlendirýär. Bu bolsa öz gezeginde gakylygyň ýumşap, üsgürilende bronhlardan daşa çykmagyna ýardam berýär. Atgulak ýapraklarynyň gan basyşyny peseltmek häsiýeti hem bardyr.

Lukmançylykda atgulagyň ýapraklaryndan taýýarlanylan şire bronhial demgysmada, gökbogmada, öýken inçekeselinde gakylyk aýryjy serişde hökmünde ulanýarlar. Atgulakdan ýasalan derman serişdeleri aşgazanyň we oniki barmak içegäniň baş kesellerinde ulanylýar. Atgulagyň ýapraklaryndan alnan şireleri agyz boşlugynyň we burnuň sowuklama kesellerinde, urgudan döreýän gögermelerde, ýaralarda, kesilmelerde, dowamly baş kesellerinde, ýanyklarda, flegmonalarda, çybanlarda we iriňli ýaralarda ulanylýar. Atgulakdan ýasalan derman serişdeleri ayal jyns agzalarynyň sowuklama kesellerini, yumurtgalyklaryň işiniň dürli bozulmalaryny  bejermekde hem ulanylýar.

Üns beriň! Aşgazanyň nemli gatlagynyň sowuklama keselinde (gastrit), turşulyk derejesi örän ýokary bolan aşgazanyň baş keselinde, damarlarda tromboz (gan lagtalarynyň emele gelmegi) döremek howpunyň bolan ýagdaýlarynda atgulakdan taýýarlanylan derman serişdelerini ulanmak gadagandyr.

Atgulakdan ýasalan serişdeleriň taýýarlanyş usuly

Iymit siňdiriş agzalarynyň sowuklama yagdaylarynda, aşgazanyň we onki barmak içegäniň baş kesellerinde: atgulagyň guradylan ýapraklarynyň 3 ç.ç bir bulgur gaýnag suwa demläň. Soňra ony 6-8 sagatlap demine goýmaly. Nahardan ýarym sagat öň bulguryň 1/3 bölegini kabul etmeli.

Dem alyş agzalarynyň sowuklama keselinde:guradylan atgulagyň 1 n.ç syrçaly gaba salyp, 1 litr gaýnag suw guýmaly-da, pessejik otda 10 min saklamaly. Soňra ony galyň zada dolap, bir gije-gündiziň dowamynda demine goýmaly. Taýýar bolan suwuklygy günde 3 gezek nahardan 15-20 min öň kabul etmeli.

Atgulagyň ýapraklaryndan taýýarlanylan demlemeler erkekleriň jyns mäzleriniň işlerine ýaramly täsir edýär. Ony erkekleriň jyns ejizliginde ulanmak maslahat berilýär. Demlemäniň taýýarlanyşy: guradylan atgulagyň 25 g 200 ml gaýnag suwa demläp, 1 sagat demine goýýarlar. Soňra ony hasadan süzüp, günüň dowamynda 1 n.ç. 3-4 gezek kabul etmeli.

Ulanylan WEB Salgy

  • 10004 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Gyzym 4yaşynna. Bowregi sowuklan. Uzi etdirdim. Meydanynda buşuganda agyrya. Garnym agyrya diya. Maslahat bermegiñizi sorayaryn. Gaty helagem edenok yone sowuk howada gaytalanyp dur.

Jeren
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Bobrek sowuklamasya peydaly otlary yazmagyñyzy sorayaryn

Jeren
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

köp sag boluň

Maksat
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Kop sagboluñ avtor..oglumuñ bokurdagy galyk.hazir atgulagy barlap gormekci..

Gulssattt
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam doktor atgulagyn psoriyaza peydasy barmyka

Batyr
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam Men Duzlydepeden Siz Atgulagy gowy tanamayan ekeniniz> Atgulagy taze yygylyp gelenden sonra ony et masyndan uwemeli sonra bolsa suwuny sykyp almaly> Hanha sonda atgulak siz egowy tasir eder. Siz bolsa akmaklar ekeniniz

Gahryman
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Spasibo. Örän peydaly maslahat

Zulya
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Bilip goymaly!!!!

Hurma
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Atgulagy gowy toprakda aýratyn dökünlenip ösdürilse, beýleki gowy otlar bilen gatyşdyrylyp ulanylsa, has hem gowy netije bermegi mümkin. Onuň üçin biziň ýurdymyzda gowy şertleriň bar bolmagy islendik gowy netijäni almaga mümkinçilik döredýär.

Näsag
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Türkmenlerde ýapraklary atyň gulagyna meňzeş bolansoň, atgulak ady bilen belli bolan bu ot halk lukmançylygynda öňlerden bäri bejerişde ulanulýar. Eliň, aýagyň ýaralanyp, ganjaryp duran wagtynda arassa ýapragyň ýüz bardasyny ýyrtyp, ýara ýapsaň...

Türkmenlerde ýapraklary atyň gulagyna meňzeş bolansoň, atgulak ady bilen belli bolan bu ot halk lukmançylygynda öňlerden bäri bejerişde ulanulýar. Eliň, aýagyň ýaralanyp, ganjaryp duran wagtynda arassa ýapragyň ýüz bardasyny ýyrtyp, ýara ýapsaň gan akmasyny çalt togtadýandygyny ýaşlykdan bilýärin.

Dowamy
Esen.
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
Köpräk teswir ýükle

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location