• Home
  • Makalalar
  • Sagdyn durmuş
  • Umumy
  • 1-nji DEKABR - AIDS KESELINE GARŞY GÖREŞMEGIŇ HALKARA GÜNI

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

1-nji DEKABR - AIDS KESELINE GARŞY GÖREŞMEGIŇ HALKARA GÜNI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.50 (4 Ses)
  • 531 gezek okalan

Teswirler (1)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Serdar

Türkmenistan barada näme üçin maglumat ýokka?

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location