• Makalalar
  • Sagdyn durmuş
  • Umumy
  • AÝALLARA WE ÇAGALARA GARŞY ÖÝDÄKI ZORLUK: DÜŞÜNDIRIŞ MAGLUMATLARY

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

AÝALLARA WE ÇAGALARA GARŞY ÖÝDÄKI ZORLUK: DÜŞÜNDIRIŞ MAGLUMATLARY

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.85 (13 Ses)

oydaki zorlugy bes est intro

Öýdäki (maşgaladaky) zorluk Türkmenistanda her maşgala diýen ýaly täsir edýän jemgyýetçilik meselesidir. Emma, gynansakda, ýurdumyzda döwlet edaralary ýa aýallara we çagalara garşy zorlugyň bardygyny inkär edýärler ýa-da muňa göz ýumýarlar. Bu bolsa maşgaladaky zorlugy öwrenmäge, oňa düşünmäge we çözgüt tapmaga böwet bolup durýar. Şol sebäpli hem, biz öýdäki zorluk hakynda ähli toslamalary paş etmek, ol barada düşünjämizi giňeltmek, öz şahsy jogapkärçiligimize düşünmek we jemgyýetimizdäki bu çynlakaý meselä degişli açyk gürrüňdeşligi öňe sürmek maksady bilen şu düşündiriş maglumatly işi taýýarladyk.

Türkmençe / На русском

  • 1257 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Maşgala zorlygy diňe Türkmenistanda däl, Merkezi Aziýanyň Döwletleriniň hemmesinde-de ýaýbaňlanandygy görkezilýär. Russiýa Döwleti hem türkmenlerden kem galanok. Telewizoryň hemme programmasynda şol bir dawa-jenjel, maşgala dawasy, maşgala...

Maşgala zorlygy diňe Türkmenistanda däl, Merkezi Aziýanyň Döwletleriniň hemmesinde-de ýaýbaňlanandygy görkezilýär. Russiýa Döwleti hem türkmenlerden kem galanok. Telewizoryň hemme programmasynda şol bir dawa-jenjel, maşgala dawasy, maşgala zorluklarynyň hemme görnüşlerini ýüze çykaryp, seljerýärler. Bütin dünýä aýbyňy açanyň bilen üýtgeýän zat barmyka? Nähili ýagdaýda zorluksyz ýaşap bolaýar? Maslahatyňyz?

Dowamy
Talyp gyz.
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Humay, senem ursh dawa orenshenlerden bolmaly...yada okap bilmeyanlerden, yada выученная беспомощность

gyz
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Men dogrymy aýtsam düşünmedim näme zorluk urş-dawa myka

Humaý
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Gyzykly makala. Biziň türmen erkek adamlarymyz okap, düşünip, netije çykarsalar, pikirleri, aňlary azajyk hem bolsa gowylyga tarap üýtgese gaty öňe gidişlik bolardy.

okyjy
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location