• Makalalar
  • Sagdyn durmuş
  • Umumy
  • "SIŇEKDIR-dä" diýip geçme!

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

"SIŇEKDIR-dä" diýip geçme!

  • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.88 (8 Ses)
  • 612 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Örän düşnükli we maglumat beriji infografika. Tomus paslynda, ylaýtada oba ýerlerinde siňekleriň köpelýändigini göz öňüne tutup, ony habar beriji plakat höküminde ulanmak hem peýdaly bolardy.

Şirpäki
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location