• Makalalar
  • Sagdyn durmuş
  • Umumy
  • PLASTIK PAKETLER MODADAN GALDY

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

PLASTIK PAKETLER MODADAN GALDY

  • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)
  • 527 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Gaty gowy we täsirli makala. Türkmenistanyň çäklerinde ähli uly we kiçi marketlerde we söwda dükanlarynda matadan dikilen sumkalary teklip edip, plastik paketleriň söwdasyny ýatyrmak barada oýlanmaly. Ýa-da oňa degişli karar çykarmaly. Diňe şeýle...

Gaty gowy we täsirli makala. Türkmenistanyň çäklerinde ähli uly we kiçi marketlerde we söwda dükanlarynda matadan dikilen sumkalary teklip edip, plastik paketleriň söwdasyny ýatyrmak barada oýlanmaly. Ýa-da oňa degişli karar çykarmaly. Diňe şeýle edilende biz zir-zibiller we olara garşy göreşmek barada adamlaryň aňyny ösdürip bileris!

Dowamy
Zuleyha
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Gaty gowy ýazlypdyr.
Eliňize güller bitsin.

Jahan
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location