• Makalalar
  • Sagdyn durmuş
  • Umumy
  • KESELIŇ DÜNÝÄ SALÝAN AGRAMY: GLOBAL SAGLYGA TÄZEÇE ÇEMELEŞME

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

KESELIŇ DÜNÝÄ SALÝAN AGRAMY: GLOBAL SAGLYGA TÄZEÇE ÇEMELEŞME

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.67 (3 Ses)

global saglykLancet žurnalynyň 2019-njy ýylda çykaran Keseliň Dünýä Salýan Agramy atly hasabatynda soňky 70 ýylyň dowamynda adamlaryň saglygynyň yzygiderli gowulaşandygy aýdylýar. Şeýle-de bolsa, global saglyga bütinleý täzeçe çemeleşmek zerurdyr.

Gowy habarlar: 2000-nji ýyldan 2019-njy ýyla çenli, täze dogulýan çagalaryň ömrüniň dowamlylygy 67.2 ýyldan 73.5 ýyla galdy. Şeýle-de, 5 ýaşdan kiçi çagalaryň ölümçiligi 9.6 milliondan 5 milliona düşdi.

Ulalýan kynçylyklar: Hasabat global saglygyň 21-nji asyrdaky ýagdaýy barada "ynjalyksyzlandyrýan soraglary" oýarýar. Ol soraglaryň içine garrap barýan ilat, ýokanç däl keseller, we beýleki kynçylyklar girýär.

Käbir pikirler:

↪ Hemme mesele saglyk ulgamlarynda däl: Adamlaryň sosial-emosional ösüşine üns bermek hem, ilatyň saglygyny gowulandyrmagyň bir bölegi bolmaly.

↪ Alkogol ulanmak, çilim çekmek, we bedeniň agyrlyk indeksi ýaly esasy töwekgelçilik faktorlaryna gönükdirilen berk kanunlaryň döredilmegi möhümdir. "Diňe bularyň zyýanlary barada maglumat bermek meseläni çözmäge ýeterlik bolmaýar".

↪ Ençeme ýurtlarda önelgelik görkezijileri peselip barýar. Bu meseläni immigrasiýa kanunlaryny has liberallaşdyrmak arkaly çözüp bolar.

  • 748 gezek okalan