• Makalalar
  • Sagdyn durmuş
  • Umumy
  • SUPERGEROÝLAR GIGIÝENA BILEN MASKANYŇ BAŞDAN GEÇIRMELERI

Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

SUPERGEROÝLAR GIGIÝENA BILEN MASKANYŇ BAŞDAN GEÇIRMELERI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

gigiyena bilen maskanyn basdan gecirmeleri

King Korona bilen Miss Information wirus we nädogry habarlar ýaýradyp, ýer ýüzüni ýumurmagyň kül-külüne düşýärler. Supergeroýlar Maska we Gigiýena olaryň bet pygyllary barada eşidýärler we Adamlary halas etmegiň ugruna çykýarlar.

Komikslar kitaby (PDF ~ 16.8 MB)

SUPERGEROÝLAR GIGIÝENA BILEN MASKANYŇ BAŞDAN GEÇIRMELERI

  • 710 gezek okalan