• Makalalar
  • Sagdyn durmuş
  • Umumy
  • SUPERGEROÝLAR GIGIÝENA BILEN MASKANYŇ BAŞDAN GEÇIRMELERI

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

SUPERGEROÝLAR GIGIÝENA BILEN MASKANYŇ BAŞDAN GEÇIRMELERI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

gigiyena bilen maskanyn basdan gecirmeleri

King Korona bilen Miss Information wirus we nädogry habarlar ýaýradyp, ýer ýüzüni ýumurmagyň kül-külüne düşýärler. Supergeroýlar Maska we Gigiýena olaryň bet pygyllary barada eşidýärler we Adamlary halas etmegiň ugruna çykýarlar.

Komikslar kitaby (PDF ~ 16.8 MB)

SUPERGEROÝLAR GIGIÝENA BILEN MASKANYŇ BAŞDAN GEÇIRMELERI

  • 464 gezek okalan