Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GYZLAR STEREOTIPLERI & GÖRELDELI GYZLAR

  • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (6 Ses)
  • 543 gezek okalan

Teswirler (3)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Aylar

Bu makalany örän haladym! Hat-da ýene bir mesele göz öňünde tutulsa gowy bolardy. Bilşimiz ýaly, ähli mekdeplerde zähmet sapagynda gyzlar DIŇE nahar bişirmek, tikmek ýaly temalar geçýärler, oglanlar bolsa oturgyç ýasamagy we ş.m. temalary...

Bu makalany örän haladym! Hat-da ýene bir mesele göz öňünde tutulsa gowy bolardy. Bilşimiz ýaly, ähli mekdeplerde zähmet sapagynda gyzlar DIŇE nahar bişirmek, tikmek ýaly temalar geçýärler, oglanlar bolsa oturgyç ýasamagy we ş.m. temalary öwrenýärler. Çagalar kiçilikden stereotiplar bilen ulalýarlar, meniň pikirimçe, oglanlar WE gyzlar ýokarda bellenen ähli temalary bile öwrenmeli. Geljekde näme boljagy belli däl, her bir adam, jynsyna garamazdan, zähmediň ähli görnüşlerini öwrenmeli!

Dowamy
 
  1. Aýjemal

Ýazylanlara menem goşulýan,aýal-gyzlar yllym-bilim alsalar menä dogrymyka diýip pikir edýän.

 
  1. Gülbahara

Zenan diýilýän zat nahar bişirmänem, içeri süpürmänem bilmeli, çaga-da dogurmaly, diňe öýüň hysyrdysy bn bolup ömrüni ötürmeli däl. Zenanyň okamaga-da işlemäge-de haky bar. Sport bn meşgullanyp ýaryşlara gatnaşmaga-da haky bar. Ýazylanlara goşulýan

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location