Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GYZLAR STEREOTIPLERI & GÖRELDELI GYZLAR

  • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.67 (9 Ses)
  • 1651 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Gaty dogry ýazylypdyr menä goşulýan ýöne aýal gyzlarymyza bir maslahatym okasanyzam sport bn mesgullansanyzam yokary wezipelerde islesenizem özüňiziň zenan maşgaladygyňyzy unutmaň deň hukuklylykdan hemme zada erişen maňa ärem çagadam sürüjide...

Gaty dogry ýazylypdyr menä goşulýan ýöne aýal gyzlarymyza bir maslahatym okasanyzam sport bn mesgullansanyzam yokary wezipelerde islesenizem özüňiziň zenan maşgaladygyňyzy unutmaň deň hukuklylykdan hemme zada erişen maňa ärem çagadam sürüjide gerekdäl hemmesini özüm başarýan diýýänlerem tapylaýýa.umuman maňa şu temalaryň ähli ýarady ýazan lukmanlara köp-köp sagbolsun aýdýan işlerinde üstinlik arzuw edýän mundan beýläkde mundanam gyzykly hem peýdaly maglumatlary bize ýetirip durmagyny haýş edýän.

Dowamy
Rohit
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

salam hormatly agzalar we lukman men bu makalany diysen haladym elbetde ol gyz ol oyde bolmali diyilip gyzlar kiceldilse son ylym bilim almasalar dine hojalyk bilen bolup chaga dogurup gezseler bolmaz hemme zad tereza salynmalydyr siz oran dogry...

salam hormatly agzalar we lukman men bu makalany diysen haladym elbetde ol gyz ol oyde bolmali diyilip gyzlar kiceldilse son ylym bilim almasalar dine hojalyk bilen bolup chaga dogurup gezseler bolmaz hemme zad tereza salynmalydyr siz oran dogry aytyaniz ol bilim almasyn bu bilim almasyn onda kim bilim almali ata watanmyzda kim yokary wezipelerde oturmaly dine erkek dal zenanam bolmali hokman shonin uchin okamak bilim almak ONDE BARJY BOLMAKDYR sheylede bolor nesip bolsa!!!

Dowamy
sayid
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Bu makalany örän haladym! Hat-da ýene bir mesele göz öňünde tutulsa gowy bolardy. Bilşimiz ýaly, ähli mekdeplerde zähmet sapagynda gyzlar DIŇE nahar bişirmek, tikmek ýaly temalar geçýärler, oglanlar bolsa oturgyç ýasamagy we ş.m. temalary...

Bu makalany örän haladym! Hat-da ýene bir mesele göz öňünde tutulsa gowy bolardy. Bilşimiz ýaly, ähli mekdeplerde zähmet sapagynda gyzlar DIŇE nahar bişirmek, tikmek ýaly temalar geçýärler, oglanlar bolsa oturgyç ýasamagy we ş.m. temalary öwrenýärler. Çagalar kiçilikden stereotiplar bilen ulalýarlar, meniň pikirimçe, oglanlar WE gyzlar ýokarda bellenen ähli temalary bile öwrenmeli. Geljekde näme boljagy belli däl, her bir adam, jynsyna garamazdan, zähmediň ähli görnüşlerini öwrenmeli!

Dowamy
Aylar
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Ýazylanlara menem goşulýan,aýal-gyzlar yllym-bilim alsalar menä dogrymyka diýip pikir edýän.

Aýjemal
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Zenan diýilýän zat nahar bişirmänem, içeri süpürmänem bilmeli, çaga-da dogurmaly, diňe öýüň hysyrdysy bn bolup ömrüni ötürmeli däl. Zenanyň okamaga-da işlemäge-de haky bar. Sport bn meşgullanyp ýaryşlara gatnaşmaga-da haky bar. Ýazylanlara goşulýan

Gülbahara
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location