• Makalalar
  • Sagdyn durmuş
  • Ýetginjekler dünýäsi
  • MENIŇ ÝÜZÜMIŇ DERISI ÜÝTGÄP, DÜWÜRTIKLER KÖPELÝÄR. NÄME ÜÇIN?

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

MENIŇ ÝÜZÜMIŇ DERISI ÜÝTGÄP, DÜWÜRTIKLER KÖPELÝÄR. NÄME ÜÇIN?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.57 (7 Ses)

7 akneJynsy ýetişme döwründe, gormon üýtgeşmeleri netijesinde deridäki ýag mäzleri has hem işjeň işläp başlaýarlar. Netijede, ýüzde, boýunda, arkada döreýän düwürtikler (olary "akne" diýip atlandyrýarlar) biynjalyklyk döredip biler. Olardan dynmagyň netijeli ýoly – deriňi arassa saklap, dogry iýmitlenmekdir. Eger sende düwürtikler köp bolup, wagtynda aýrylmaýan bolsa, dermatolog lukmanyna ýüz tutmak möhümdir.

  • 699 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Hawa mendede bar sol duwurcuk men yuzumi arassada saklayan dogry hem iymitlenyan yone ayrylanok name etsem bolarka siz mana name maslahat berip bilyaniz?

Aygozel
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Dogry, menä şu meselä, ýokardaky ýazylanlara dogry dìýän we makullaýan!

Kakajan
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location