• Makalalar
  • Sagdyn durmuş
  • Ýetginjekler dünýäsi
  • BIZ BOÝDAŞ BOLSAK HEM, MENIŇ JORAMYŇ GÖWÜSLERI MENIŇKIDEN ULY. NÄME ÜÇIN?

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

BIZ BOÝDAŞ BOLSAK HEM, MENIŇ JORAMYŇ GÖWÜSLERI MENIŇKIDEN ULY. NÄME ÜÇIN?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.80 (5 Ses)

9 breast sizeIki sany meňzeş adam bolmaýar. Her ýetişip barýan gyz maşgalanyň öz beden gurluşy, ýüz keşbi bolýar. Bu göwüsleriň ululygyna we daş durkuna hem degişlidir. Uly göwüsleriň ýa-da kiçi göwüsleriň bolany gowymy? Dogry jogaby berip bolmaýar. Şeýle-de, bir göwsüň beýlekisinden biraz uly bolmagy hem kada hasaplanýar.

  • 816 gezek okalan
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location