Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

MASTURBASIÝA ZYÝANLYMY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.44 (9 Ses)

13 masturbasiya zyyanlymyMegerem sen masturbasiýanyň (ony "onanizm" diýip hem atlandyrýarlar) nämedigini entek bilmeýän bolmagyň hem mümkin. Ýa-da sen wagtal-wagtal onuň bilen meşgullanýan bolmagyň hem mümkin. Elbetde, sen onuň bilen meşgullanýan bolsaň sende utanjaňlyk duýgusynyň döremegi mümkindir. Sen ene-ataň, doganlaryň masturbasiýa bilen meşgullanýan wagtyň seni görmeginden gorkýansyň. Bu endigiň seniň saglyk ýagdaýyňa zeper ýetirer diýip çekinýänsiň. Köp halatlarda bolsa sen onuň bilen meşgullanýandygyň üçin özüňi günäkär duýýansyň.

Hakykatda bolsa hemme zat seniň pikir edişiňden has ýönekeý we howpsuzdyr.

Masturbasiýa – bu öz jynsy agzalaryňy elleriň bilen gyjyndyryp özüňi kanagatlandyrma, seksual keýp almakdyr. Ýetginjeklik döwründe jynsy gormonlaryň ýokary derejesiniň täsiri bilen jynsy höwesiň ýokarlanyp, jynsy gatnaşyklara bolan islegiň ösýän pursady, dyňzap gelýän seksual güýji daşyna "çykarmak" üçin masturbasiýa bilen meşgullanmak lukmanlar tarapyndan bozulma hasaplanmaýar. Statistika boýunça ýetginjek oglanlaryň takmynan 70%-i, gyzlaryň bolsa 45-50%-i masturbasiýa bilen käwagtlar ýa-da kadaly meşgullanýarlar. Lukmanlaryň bellemegine görä, öz bedeniň duýgur agzalaryny gyjyndyryp, özüňi kanagatlandyrma seni ir başlanjak duýdansyz, goragsyz jynsy gatnaşyklary geçirmekden goraýar. Netijede, sen özüňi islenilmedik göwrelilikden, jynsy gatnaşyklary arkaly geçýän ýokançlyklardan goraýarsyň, jynsy gatnaşyklaryň ir başlanmagynyň öňüni alýarsyň.

Ýöne masturbasiýa bilen meşgullanmagyň hem öz belli bir araçäginiň bardygyny lukmanlar belleýärler. Eger onuň bilen meşgullanma has ýygy bolup geçýän bolsa we ol barada pikirlenme seniň bar wagtyňy, ünsüňi alýan bolsa bu seniň ruhy ýagdaýyňa täsir edip biler. Netijede, sende gaharjaňlyk, ruhy gamgynlylyk, özüňe bolan ynamlylygyň gaçmagy, ünsüň peselmegi ýaly duýgular döräp, seniň okuwyňa, şahsy ösüşiňe täsir edip biler.

Wagtal-wagtal geçirilýän masturbasiýa sende kanagatlanma döretmelidir. Seniň okuwdan, işden, şahsy kämilleşmegiňden ünsüňi sowmaly däldir we kesele öwrülmeli däldir.

  • 1091 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam maña masturbasiýa gyzlyga zyýanlymy barmy? We masturbasiýa dan sonra jynsda bolup geçýän üýtgeşmeler barada maglumat bermeginizi Sizden haýyş edýärin

A.
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

slam doktor mende masturbasiya köp geçýar bu meniň üçin zyýanlymy

Nätanyş
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location