• Makalalar
  • Sagdyn durmuş
  • Ýetginjekler dünýäsi
  • ERKEK ADAMYNYŇ AÝAGYNYŇ (BURNUNYŇ) ULULYGYNYŇ ONUŇ UJYDYNYŇ UZYNLYGYNA GABAT GELÝÄNDIGI BARADAKY DÜŞÜNJE HAKYKATA LAÝYKMY?

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Bütindünýä Saglygy Goraýyş guramasynyň kesgitlemegine görä, ýetginjeklik döwri 10-19 ýaş aralygy öz içine alýar. Biz şu ýaş toparyň gyzyklanma bildirýän soraglaryna düşnükli, ylmy we lukmançylyk taýdan dogry jogap bermäge synanyşdyk. Her ýetginjegiň habarlylygynyň, gyzyklanmalarynyň dürlidigini nazara alyp, sorag-jogap makalalary ýaş boýunça bölmekden saklandyk.

ERKEK ADAMYNYŇ AÝAGYNYŇ (BURNUNYŇ) ULULYGYNYŇ ONUŇ UJYDYNYŇ UZYNLYGYNA GABAT GELÝÄNDIGI BARADAKY DÜŞÜNJE HAKYKATA LAÝYKMY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.40 (5 Ses)

15 ujyt toslamalaryAdamlar belli bir adamynyň ujydynyň uzynlygyny kesgitlemek üçin dürli deňeşdirmeleri oýlap tapypdyrlar.

Meselem:

↪ Burnunyň uzynlygyna baglylyk;

↪ Daban näçe uly bolsa, ujyt hem şonça uly;

↪ Erkek adamynyň ujydynyň uzynlygyny anyklamak üçin onuň uly barmagyna seretmeli;

↪ Erkek adam näçe uzyn we daýaw bolsa, ujyt hem şonça uludyr.

Ujydyň ululygyna bagly hemme toslamalaryň dogrulygyny geçirlen barlaglar ret edýärler. Ujydyň ululygy diňe nesil yzarlama häsiýetine we endokrin ulgamynyň işjeňligine baglydyr.

  • 957 gezek okalan