Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Bütindünýä Saglygy Goraýyş guramasynyň kesgitlemegine görä, ýetginjeklik döwri 10-19 ýaş aralygy öz içine alýar. Biz şu ýaş toparyň gyzyklanma bildirýän soraglaryna düşnükli, ylmy we lukmançylyk taýdan dogry jogap bermäge synanyşdyk. Her ýetginjegiň habarlylygynyň, gyzyklanmalarynyň dürlidigini nazara alyp, sorag-jogap makalalary ýaş boýunça bölmekden saklandyk.

ÖPÜŞME ARKALY ÝOKANÇLYKLAR GEÇIP BILÝÄRMI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.13 (8 Ses)

22 opusmek yokanclyklarÖpüşmek biri-birini halaýan, hormat goýýan adamlaryň özara düýgularyny bildirmäge kömek edýän hereketi bolsa-da, birnäçe ýagdaýlarda saglyk üçin howply bolup biler. Köplenç öpüşme arkaly dümew we uçuk (gerpes) wirusy bilen ýokuşyp bilinýändir. Eger dümewden sagalyp bolýan bolsa, uçugyň wirusy adamyň bedeninde ömürlik galyp, beden gowşanda bildirip biler. Uçuk diňe bir agzyň töwereklerine örmän, eýsem jyns agzalaryny hem şikeslendirip bilýändir.

"Öpüşme keselleriniň" ýene biri sitomegalowirus ýokançlygydyr. Bu wirus bedende köplenç alamatsyz "ýaşaýar" we ony diňe barlag arkaly ýüze çykaryp bolýar.

Käbir geçirlen barlaglar, öpüşmeler arkaly adamyň papilloma wirusynyň hem ýokuşyp bilýändigini görkezýär. Bu wirus ýatgynyň boýunjygynyň howply döremeleriniň esasy sebäbi hasaplanýar.

Görşümiz ýaly, öpüşmeler (tapawudy ýok – sen halaýan adamyňy öpýämiň, ejeňi, kakaňy ýa-da daýzaňy gowy görüp öpýämiň) birnäçe ýokançlyklaryň geçmegine sebäp bolup bilýändir. Şonuň üçin hem özüňiz kesellän wagtyňyz öpüşmeden we kesellän adamyny öpmeden gaça duruň.

  • 1877 gezek okalan