Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Bütindünýä Saglygy Goraýyş guramasynyň kesgitlemegine görä, ýetginjeklik döwri 10-19 ýaş aralygy öz içine alýar. Biz şu ýaş toparyň gyzyklanma bildirýän soraglaryna düşnükli, ylmy we lukmançylyk taýdan dogry jogap bermäge synanyşdyk. Her ýetginjegiň habarlylygynyň, gyzyklanmalarynyň dürlidigini nazara alyp, sorag-jogap makalalary ýaş boýunça bölmekden saklandyk.

ILKINJI JYNSY GATNAŞYK AGYRLYMY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.50 (10 Ses)

34 ilkinji gatnasyk agyrlymyIlkinji jynsy gatnaşyk gyzlyk perdäniň ýyrtylmagy sebäpli biraz agyryly duýgular bilen geçip biler. Ýöne bu hemişe agyrynyň boljakdygyny aňlatmaýar. Gyzlyk perde gan damarlaryny we nerw süýümlerini saklaýandyr. Eger ilkinji jynsy gatnaşykda ýyrtylma perdäniň nerw süýümleriniň köp ýygnanan ýerinden başlasa, bu agyryly duýgyny berip biler.

Ilkinji gatnaşykda agyryny başga ýagdaýlar hem döredip biler: gyzyň gorkmagy, bedeniň dartgynly saklanmagy, erkek adamynyň gödek, hormatsyz hereketleri, erkek adamynyň serhoş ýagdaýda hereket etmegi, taýynlaýjy ýakymly, oýandyryjy sypalamalaryň, posalaryň bolmazlygy we derrew gatnaşyga geçmek.

Görşümiz ýaly, ýokarda sanalan sebäpler gatnaşyklaryň gyz üçin agyryly boljakdygyny ýa-da bolmajakdygyny köp ýagdaýlarda oglanyň hereketlerine baglydygyny görkezýär.

  • 2813 gezek okalan