Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Bütindünýä Saglygy Goraýyş guramasynyň kesgitlemegine görä, ýetginjeklik döwri 10-19 ýaş aralygy öz içine alýar. Biz şu ýaş toparyň gyzyklanma bildirýän soraglaryna düşnükli, ylmy we lukmançylyk taýdan dogry jogap bermäge synanyşdyk. Her ýetginjegiň habarlylygynyň, gyzyklanmalarynyň dürlidigini nazara alyp, sorag-jogap makalalary ýaş boýunça bölmekden saklandyk.

HIÇ BIR SEBÄPSIZ EREKSIÝANYŇ BOLMAGY KADAMY?

  • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.50 (8 Ses)

36 sebapsiz ereksiyaÝetginjeklikde hiç bir jynsy gatnaşyklara degişli sebäpsiz, öz-özünden ereksiýa (ujydyň gönelmegi) bolup bilýändir we bu ýagdaý ýetginjegi gorkuzmaly däldir.

Ýaş ýigit görmegeý gyzy görende, seksual manyly kitap okanda ýa-da kinofilme tomaşa edende, owadan gyzy ýa-da aýal bedenini göz öňüne getirende, ereksiýa döräp biler.

Şeýle hem, lukmanlar ukyda (3-4 gezek) ýa-da irden döreýän ereksiýany kada hasaplap, onuň erkek jyns agzalarynyň köp keselleriniň öňüni almaga kömek edýändigini belleýärler. Irden döreýän ereksiýany peşew haltanyň dolmagy bilen hem baglanyşdyrýarlar.

Ýöne sebäpsiz döreýän ereksiýanyň kesel höküminde ýüze çykmagy hem mümkindir. Bu keseli "priapizm" diýip atlandyrýarlar. Onda dürli sebäpleriň täsiri bilen ujyda ganyň üznüksiz gelmegi we onuň agyryly uzak gönelmegi bolup geçýär. Beýle ýagdaý köp wagt dowam edip, çylşyrymly bejergini talap edýändir.

  • 1484 gezek okalan