Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Bütindünýä Saglygy Goraýyş guramasynyň kesgitlemegine görä, ýetginjeklik döwri 10-19 ýaş aralygy öz içine alýar. Biz şu ýaş toparyň gyzyklanma bildirýän soraglaryna düşnükli, ylmy we lukmançylyk taýdan dogry jogap bermäge synanyşdyk. Her ýetginjegiň habarlylygynyň, gyzyklanmalarynyň dürlidigini nazara alyp, sorag-jogap makalalary ýaş boýunça bölmekden saklandyk.

DÖLÜŇ ÖŇÜNDEN GELÝÄN SUWUKLYK NÄME?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.86 (7 Ses)

jynsy terbiye 7Erkek adamlarda jynsy gatnaşygy wagty döl bölünip çykmazdan öň, dölüň öň ýanyndan çykýan suwuklyk (oňa rusça "predeýakulýat" diýilýär) peşew çykaryş kanaldan çykýandyr. Bu suwuklygy peşew çykaryş kanalynda ýerleşýän mäzjagazlar işläp çykarýandyr we ol dölüň kanaldan aňsat bölünip çykmagyna ýardam berýändir. Bu suwuklyk "erkeklik jyns öýjüklerini (spermatozoidleri) saklamaýar" diýen düşünje bolsa-da, bu beýle däldir. Dölden öň bölünip çykýan suwuklyk öňki jynsy gatnaşykdan soň peşew çykaryş kanalynda galan erkeklik öýjüklerini alyp gaýdyp, göwrelilige getirip bilýändir. Şeýle-de, bu suwuklykda jynsy gatnaşyklary arkaly geçýän ýokançlyklar we AIW (rus. WIÇ) saklanyp bilýändir.

  • 1336 gezek okalan