Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Bütindünýä Saglygy Goraýyş guramasynyň kesgitlemegine görä, ýetginjeklik döwri 10-19 ýaş aralygy öz içine alýar. Biz şu ýaş toparyň gyzyklanma bildirýän soraglaryna düşnükli, ylmy we lukmançylyk taýdan dogry jogap bermäge synanyşdyk. Her ýetginjegiň habarlylygynyň, gyzyklanmalarynyň dürlidigini nazara alyp, sorag-jogap makalalary ýaş boýunça bölmekden saklandyk.

KLITOR NÄME WE OL NÄME ÜÇIN GEREK?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (9 Ses)

jynsy terbiyeKlitor (türkmençe, kinnik) aýal bedeniniň iň düýgur ýeri bolup, ol gyjyndyrylanda seksual oýanma getirip bilýändir.

Klitor kiçijik ölçegde bolup, kiçi jyns dodaklaryň ýokarda birleşýän ýerinde ýerleşýändir. Ol gowak görnüşli dokumadan ýbarat bolup, seksual oýanma wagtynda gan bilen doldurylyp ulalýandyr. Onuň gurluşy we şeýle häsiýeti hem-de duýgurlylygy ony erkek ujydyna meňzeş edýändir. Klitoryň ýokary duýgurlylygy ondaky nerw süýümleriň köplügi bilen düşündirilýär.

  • 1538 gezek okalan