Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Bütindünýä Saglygy Goraýyş guramasynyň kesgitlemegine görä, ýetginjeklik döwri 10-19 ýaş aralygy öz içine alýar. Biz şu ýaş toparyň gyzyklanma bildirýän soraglaryna düşnükli, ylmy we lukmançylyk taýdan dogry jogap bermäge synanyşdyk. Her ýetginjegiň habarlylygynyň, gyzyklanmalarynyň dürlidigini nazara alyp, sorag-jogap makalalary ýaş boýunça bölmekden saklandyk.

ORGAZM BILEN EÝAKULÝASIÝANYŇ ARASYNDA NÄME TAPAWUT BAR?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.25 (4 Ses)

jynsy terbiye 3Erkek adamlarda diňe eýakulýasiýanyň bolmagy netijesinde orgazma ýetilýändir. Şonuň üçin hem, bu iki düşünje erkeklerde baglanşykly bolup, eýakulýasiýa lezzet almak duýgusyna getirýän hadysa höküminde seretmek bolar.

  • 499 gezek okalan