• Makalalar
  • Sagdyn durmuş
  • Ýetginjekler dünýäsi
  • ILKINJI GEZEK JYNSY GATNAŞYGYŇ GEÇIRLENINI DAŞ-TÖWEREKDÄKI ADAMLAR DUÝUP BILERMI?

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Bütindünýä Saglygy Goraýyş guramasynyň kesgitlemegine görä, ýetginjeklik döwri 10-19 ýaş aralygy öz içine alýar. Biz şu ýaş toparyň gyzyklanma bildirýän soraglaryna düşnükli, ylmy we lukmançylyk taýdan dogry jogap bermäge synanyşdyk. Her ýetginjegiň habarlylygynyň, gyzyklanmalarynyň dürlidigini nazara alyp, sorag-jogap makalalary ýaş boýunça bölmekden saklandyk.

ILKINJI GEZEK JYNSY GATNAŞYGYŇ GEÇIRLENINI DAŞ-TÖWEREKDÄKI ADAMLAR DUÝUP BILERMI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.88 (8 Ses)

jynsy terbiye 6Ilkinji gezek jynsy gatnaşygy geçirendigiňi daş-töweregiňdäki adamlar duýup, anyklap bilmeýär. Sebäbi seniň daşky keşbiňde jynsy gatnaşygy geçirendigiňi aýan edip biljek hiç hili alamat bolmaýar. Şeýle hem ýaýran ýalňyş düşünjelere görä, gyzyň göwüsleriniň, ýanbaşynyň ýa-da butlarynyň görnüşlerinden hem jynsy gatnaşygy geçirip-geçirmändigi barada bilip bolmaýar.

  • 1371 gezek okalan