Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Bütindünýä Saglygy Goraýyş guramasynyň kesgitlemegine görä, ýetginjeklik döwri 10-19 ýaş aralygy öz içine alýar. Biz şu ýaş toparyň gyzyklanma bildirýän soraglaryna düşnükli, ylmy we lukmançylyk taýdan dogry jogap bermäge synanyşdyk. Her ýetginjegiň habarlylygynyň, gyzyklanmalarynyň dürlidigini nazara alyp, sorag-jogap makalalary ýaş boýunça bölmekden saklandyk.

JYNSY GATNAŞYKDAN NÄDIP ÝÜZ ÖWRÜP BILERIN?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

jynsy terbiyeJynsy gatnaşyga giresiň gelmese ondan ýüz öwürmegiň iň ýönekeý ýoly "Ýok" diýmekdir. Bedeniň bilen bagly ähli zatlarda soňky karara özüň gelmelisiň. Eger öň jynsy gatnaşykda bolan bolsaňam, "bolýa" diýen bolsaňam, islendik wagtda pikiriňi üýtgedip, "dur" ýa "ýok" diýip bilersiň. Ýoldaşyň hem seniň kararyňa hormat goýmalydyr.

Jynsy gatnaşyga "ýok" diýmegiň başga ýollary:

↪ Hiç zat diýme ýa-da daşlaş.

↪ Isleýän we islemeýän zatlaryň barada dogruçyl bol.

↪ Jynsy gatnaşyga derek beýleki etmek isleýän zatlaryňy teklip et.

↪ Jynsy gatnaşykdan saklanmak ýa garaşmak islegiň sebäplerini düşündir.

↪ Hereketleriň we sözleriň bilen gyzyklanmaýandygyňy yşarat et.

Her bir adam öz çäkleriniň hormatlanmagyna mynasypdyr. Hiç kime islemeýän zatlaryny etdirjek bolmaly däldir.

Çeşme

  • 455 gezek okalan