• Makalalar
  • Sagdyn durmuş
  • Ýetginjekler dünýäsi
  • MEN HOWPSUZLYK SERIŞDELERINI ULANMAZDAN JYNSY GATNAŞYGY GEÇIREN BOLSAM NÄME ETMELI?

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Bütindünýä Saglygy Goraýyş guramasynyň kesgitlemegine görä, ýetginjeklik döwri 10-19 ýaş aralygy öz içine alýar. Biz şu ýaş toparyň gyzyklanma bildirýän soraglaryna düşnükli, ylmy we lukmançylyk taýdan dogry jogap bermäge synanyşdyk. Her ýetginjegiň habarlylygynyň, gyzyklanmalarynyň dürlidigini nazara alyp, sorag-jogap makalalary ýaş boýunça bölmekden saklandyk.

MEN HOWPSUZLYK SERIŞDELERINI ULANMAZDAN JYNSY GATNAŞYGY GEÇIREN BOLSAM NÄME ETMELI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

jynsy terbiye 5Eger dürli sebäplere görä, howpsuzlyk serişdelerini ulanmazdan (prezerwatiw, kontrasepsiýa) jynsy gatnaşyk geçirlen bolsa, degişli barlaglary geçirmek üçin tizden-tiz lukmana ýüz tutmalydyr. Lukman jyns agzalaryndan alnan çyrşagyň we gandan ýörite barlaglary geçirip, jyns gatnaşygy arkaly geçýän keselleriň ýokuşma howpunyň bardygy ýa-da ýokdygy barada netije çykaryp biler.

Goragsyz geçirlen jynsy gatnaşykdan soň barlag üçin özüňiziň degişli Saglyk Öýleriňiziň ginekolog we urolog lukmanlaryna, deri-weneriologiýa merkezleriniň lukmanlaryna ýüz tutup bilýärsiňiz.

Şeýle-de, goragsyz geçirlen jynsy gatnaşyklardan soň, bolup biljek islenilmedik göwreliligiň öňüni almak üçin ginekolog lukmany gyssagly kontrasepsiýa serişdelerini saýlamaga kömek edip biler.

  • 397 gezek okalan