• Makalalar
  • Sagdyn durmuş
  • Zenan saglygy
  • IŞLEÝÄN ZENANLAR AÝBAŞY BARADA ARKAÝYN GÜRLÄP BILÝÄRLERMI?

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

IŞLEÝÄN ZENANLAR AÝBAŞY BARADA ARKAÝYN GÜRLÄP BILÝÄRLERMI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.83 (6 Ses)

is we aybasyIki ýyl mundan öň Culture Machine atly Mumbaý şereketi habarlar mediýasynyň baş mowzugyna öwrüldi. Bu şereket zenanlara aýbaşylarynyň ilkinji günlerinde her aýda iki gün jogap berýändigini yglan etdi we Hindistandaky ähli şereketleri şeýle etmäge çagyrdy.

YouGov Omnibus ylmy barlag işiniň netijelerine görä, aýbaşynyň ilkinji günleriniň ynjalyksyzlygyny başdan geçirýän işgär zenanlaryň 57%-i agyrylaryň iş etmekde uly kynçylyk döredýändigini tassykladylar. Her on aýalyň üçüsi başlygyna agyrynyň hakyky sebäbini aýdyp bilmeýär.

Pikirsoraşma gatnaşan aýallaryň üçden bir böleginden gowragy aýbaşy agyrylarynyň gönüden-göni işleýşine täsir edýändigine we ünsüňi jemlemegi kynlaşdyrýandygyna ynanýarlar. Her bäş aýaldan biri işde gysga wagtlyk arakesmelere çykyp durýan eken. Her üç aýaldan biri bolsa, aýbaşy günlerinde işden ýa ir gaýdýar ýa-da işe gitmeýär ekeni.

Aýbaşy döwrüniň agyrylarynyň işleýän zenanlar üçin çynlakaý meseledigini kabul etmäge bütin dünýä heniz hem gyssanmaýar. Emma käbir ýurtlaryň muňa bolan garaýyşlary üýtgemäge başlady. Günorta Koreýa, Taýwan, Indoneziýa we Ýaponiýa zenanlara aýbaşynyň ilkinji günlerinde birnäçe günläp işden jogaply galmaga rugsat berýän kanuny çykardylar. Aýbaşy sebäpli işden rugsat almak isleýän aýallar subutnama hökmünde lukmanyň hatyny görkezmeli.

Türkmenistanly gelin-gyzlar bu barada nähili pikirdekäler?

Makalanyň asyl nusgasy

  • 417 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Bizde gynansagam, heniz aýbaşy boýunça rugsat ýeňilligi ýok. Ýöne aýbaşynyň berýän birahatlygyny azaltmak üçin durmuşa çykan gyz-gelinlerimize ýörite dermanhanalarda elýeter bolan tampon ulanmaklygy maslahat berýän. Sebäbi, tampon aýbaşy...

Bizde gynansagam, heniz aýbaşy boýunça rugsat ýeňilligi ýok. Ýöne aýbaşynyň berýän birahatlygyny azaltmak üçin durmuşa çykan gyz-gelinlerimize ýörite dermanhanalarda elýeter bolan tampon ulanmaklygy maslahat berýän. Sebäbi, tampon aýbaşy suwuklygynyň jyns agzasynyň daşyna ýaýramagynyň we öl, biynjalyk duýgynyň emele gelmeginiň öňüni alýar. Arkaýyn hereket edýäň, ýöreýäň, oturýaň, arassa duýýaň.

Dowamy
Jahan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam
Betje atly okyjy, Sen şagyr-şagyr gepleýşiňe görä, türkmensiň öýdüp pikirlenýän. Birinji soragym saňa: Şu makala millet baradamy ýa-da zenanlar üçin ynsanperwelikli ýeňillik baradamy?
Umumy türkmen gyzlar barada beýle kemsidiji sözler...

Salam
Betje atly okyjy, Sen şagyr-şagyr gepleýşiňe görä, türkmensiň öýdüp pikirlenýän. Birinji soragym saňa: Şu makala millet baradamy ýa-da zenanlar üçin ynsanperwelikli ýeňillik baradamy?
Umumy türkmen gyzlar barada beýle kemsidiji sözler aýtmagyn. Menem türkmen, ýöne men aýbaşy we bedenim barada ýeterlik maglumat edindim we dowam edýän. Şu "aýbaşy sebäpli rugsat almak" meselesini bolsa, 2015-nji ýylda işdeşlerimiziň birinden eşidipdim. Ýagny, işdeşlerim hem habarly, olaram türkmenler. Seň pikiriňçe, ähli türkmen gyzlary boşmy? Onda sen ýalňyşýaň. Hormat özüňden, gepleýän sözleriňden, pikirleriňden başlanýar. Tutuş millete bir adama garap jogap berme. Makala millet barada däl.

Dowamy
Jahan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Turkmen gyzlara bili barada dinge gowreli bolanlarynda, durmusha chykanlarynda bilip galyarlar. Gaty bir bedeni bilen aragantshygy yok. Bu barada hich hili sohbet yokdur. Aslynda sozlerem bilenoklar. Dashy barda, ichi bosh gyzlar. Ne bilimi bar,...

Turkmen gyzlara bili barada dinge gowreli bolanlarynda, durmusha chykanlarynda bilip galyarlar. Gaty bir bedeni bilen aragantshygy yok. Bu barada hich hili sohbet yokdur. Aslynda sozlerem bilenoklar. Dashy barda, ichi bosh gyzlar. Ne bilimi bar, ne dushunjesi. Oglanlarymyza gynanc bildiryarin. oglanlarymy sholara mynasyp.

Dowamy
betje
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location