• Makalalar
  • Wajyp meseleler
  • AIDS
  • TÜRKMENISTANDA AIW EPIDEMIÝASY BARADA SOŇKY HABAR

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

TÜRKMENISTANDA AIW EPIDEMIÝASY BARADA SOŇKY HABAR

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

2011-nji ýylyň ahyrynda TürkmenistanWHO logo BSGG-nyň Ýewropa sebiti boýunça edarasyna we AIDS-iň öňüni alyş we gözegçilik merkezine (ECDC) şeýle hasabat berdi: ýurtda jemi iki adama AIW ýokuşdy (bir erkek we bir aýal) we olaryň birinde kesel AIDS-e öwrülip, ýogaldy.

Ýurtda alty sany saglyk öýi ilata AIW barlagy we maslahat hyzmatlaryny hödürleýär. AIW ýagdaýy barada mundan başga maglumat ýok diýen ýaly. Ýurdumyzyň Owganystan bilen araçäkleşýändigini we tirýek serişdeleriniň Merkezi Aziýanyň üstünden geçýändigini göz öňünde tutsak, ilatyň neşe serişdelerini sanjym arkaly kabul edýän bölegi AIW ýokuşma howpy astynda galýar.

BSGG, ÝUNISEF, we beýleki guramalaryň goldamagynda ýurtda giňişleýin öňüni alyş maksatnamalary geçirildi. Emma munuň bilen çäklenmän, gözegçilik ulgamyny işläp düzmek hem zerurdyr. Çünki, resmi däl habarlara görä, ýurtda ýokuşmalaryň we bejerilmedik hadysalaryň sany gitdigiçe artýar.

  • 2181 gezek okalan