• Makalalar
  • Wajyp meseleler
  • AIDS
  • DIL ÝARMAK

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

DIL ÝARMAK

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

dil yarmak"Meniň Alýaskada önüp-ösen döwürlerimde hiç kim jynsy gatnaşyklar ýa-da geýler barada agzamaýardy. Maşgalamdakylar hem meniň geýdigimi bilseler-de, bu barada hiç haçan gürlemeýärdiler. Ýerli amerikan köpçüligi AIW/AIDS keselleriniň geýleriň keselidigine ynanýardylar. Bu keselleriň täsiri özlerine ýetmänsoň, olar hiç zat etmeli hem bolmaýardylar" diýip, Alýaskadaky Tlingit taýpasynyň agzasy Bill Hall gürrüň berýär.

1986-njy ýylda AIW barlagy pozitiw çykan Hall şuňa göz ýetirýär: ýerli amerikanlaryň ýaşaýan ýerlerinde AIW hyzmatlarynyň örän ýaramazdygynyň sebäbi hem ýerliler bu barada dil ýarmaýan ekeni.

Muňa düşüneninden soňra, Hall köpçülikde gürlemek gorkusyny ýeňip geçýär we ABŞ-nyň Seattle sebitindäki ýerli amerikan köpçüliklerinde AIW-pozitiw adamlaryň hukuklary ugrunda göreşmäge başlaýar.

  • 334 gezek okalan