INÇEKESELDEN GORANMAGY BAŞAR

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.52 (21 Ses)

SALAM, GADYRLY OKYJYMYZ!

Inçekesel ýokançlygy göze görünmeýän bela bolup, biziň her birimize howp salýandyr. Köpçülik ýerlerinde, köpçülik ulaglarynda, üýşmeleňlerde bu kesele ýolukmak howpy has hem artýandyr.  Bu kesele ýolugyp, ony bejereniňden, öňüni almagyň has aňsatdygy hemmelere mälimdir. Şonuň üçin-de, biz inçekesele garşy göreşmek we onuň öňüni almak ugrunda geçirýän kampaniýamyzyň dowamynda "INÇEKESELDEN GORANMAGY BAŞAR" atly kitapçany taýýarladyk.  Bu kitapça inçekesel ýokançlygy, onuň alamatlary we öňüni alyş çäreleri baradaky maglumatlary sada dilde okyjylaryň giň köpçüligine ýetirmek üçin niýetlenendir.

Sen kitapçany saýtyň sahypasyndan indirip, ony islendik printerde çap edip bilersiň. Biz şu kitapçany okanyňdan soň, ony öz dost-ýarlaryňa, garyndaşlaryňa, tanyşlaryňa ýetirersiň diýip umyt baglaýarys.  Il saglygyna öz goşandyňy goşup bilýandigiňi unutma! Eger şu kitapçany ýaýratmak babatda haýsydyr bir pikirleriň bar bolsa, olary biziň bilen paýlaş. Biz Seniň bilen hyzmatdaşlyk etmäge elmydama taýýar!

Saýtyň işgärler topary.

KITAPÇANY AÇMAK ÜÇIN ÇEP TARAPDAKY SURATA BASYŇ!!!
(KITAPÇA PDF FORMATYNDA ≈1.6 MB)

<------->

  • 6027 gezek okalan