KORONAWIRUS BILEN BAGLY ÝAGDAÝLAR (25.09.2020)

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.32 (136 Ses)
Image

ÜNS BER!

Biz COVID-19 baradaky fakt-barlaglarymyzda halkara derejede tanalýan saglyk guramalaryna we saglyk hünärmenlerine esaslanýarys. Epidemiýa baradaky maglumatlaryň yzygiderli täzelenip durýandygy sebäpli, biziň hem fakt-barlaglarymyz şolara görä täzelenip durýar. Eger-de lukmançylyk maslahatyny gözleýän bolsaňyz, lukmana ýüz tutuň. COVID-19 barada goşmaça maglumat almak üçin Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň websaýtyny okaň.

HABARLAŞMAK KONTAKTLARY

Türkmenistanyň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň salgysy: tel: +993 12 28-14-47, 28-22-04;

Türkmenistanyň Saglygy Goraýyş ministrligi: tel: +993 12 40-04-16, +993 12 40-04-07;

1-nji aprel: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi 24 sagat işleýän koronawirus boýunça sorag-jogap gyzgyn liniýasyny açdy – 73-95-35;

BSGG Türkmenistan: +993 12 48-83-25;

@BSSG Turkmenistan (Instagram), @UN_Turkmenistan, @UNDPTM, @UNRССA (UN Regional Center for Preventive Diplomacy for Central Asia)

19-25 SENTÝABR 2020

Koronawirus (COVID-19) bilen bagly ýagdaýlara syn:

John Hopkins University and Mediсine: kesellänler: 32308999, ýogalanlar: 984278, sagalanlar: 22273789.

BSGG/WHO: Türkmenistan: kesellänler: 0, ýogalanlar: 0, Gazagystan: 139289 (2043), Gyrgyzystan: 45757 (1063), Özbegistan: 53667 (445), Täjigistan: 9475 (73), Russiýa: 1128836 (19948), Owganystan: 39170 (1451), Türkiýe: 308069 (7711), Eýran: 436319 (25015).

Russiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasy: Koronawirusyň ýaýran ýagdaýynda taýýarlyk derejesini ýokarlandyrmak üçin Türkmenistana 69 müň synaga niýetlenen 690 synag sistemasy we 60 müň synaglar üçin reagentler geçirildi. Konsultasiýa berildi.

↪ Medisina işgärleriniň artýan iş ýüküni göz öňünde tutup, Gurbanguly Berdimuhamedow olara goşmaça ýeňillikler bermek baradaky kararyna gol çekjekdigini aýtdy. Prezident "Saglyk" döwlet maksatnamasyna täzeden garamagy teklip etdi. Habarda öň nähili ýeňillikleriň bardygy, “goşmaça ýeňillikleriň” anyk nämedigi barada maglumat berilmeýär. "Saglyk" döwlet maksatnamasyny online elýeter däl.

Russiýada dermanhanalarda "Areplivir" – СOVID-19 bejermekde ulanylýan dermany satylyp başlandy. Bir paketiň bahasy 12 müň rubl (160 dollar), gutuda 40 sany tabletka bar. Iýul aýynda ýapon alymlary bu dermanyň täsirliligi subut edilmedi diýen netijä geldiler.

ABŞ-da "Covid-19" bilen baglanyşykly ölümleriň sany 200 müňden geçdi. Bu dünýäde iň ýokary görkeziji bolup durýar.

↪ Diňe bir günde Moskwada koronawirus keseli bilen kesellänleriň sany bir müňden – 1500 adama çenli ýokarlandy. Häkimiýetler çäre görüp başladylar. Şäher häkimi Sergeý Sobýanin çäklendirmeleri girizdi.

Halkara howa ulaglary birleşigi (IATA) ähli ýurtlaryň hökümetlerini aeroportlarda ýolagçylar üçin gyssagly we çalt synag geçirme ulgamyny döretmäge çagyrýar. Birleşige görä bu çäre raýat awiasiýasyny katastrofiki ýitgilerden halas eder we adamlary herekete getirer. IATA СOVID-19 synagyny uçara münmezden ozal calt geçirilmeli diýip teklip edýär.

↪ 7-nji awgustda Hans Kluge, BSSG-nyň Ýewropa regiony boýunça edarasynyň müdiri Twitter-de şeýle habar paýlaşdy: "Şu gün Dr. Tedros ikimiz Türkmenistanyň Prezidenti bilen Türkmenistandaky #COVID19 ýagdaýy barada duşuşdyk. BSGG ýurtda köpelip barýan pnewmoniýa hadysalary barada örän aladalanýandygyny aýtdy. BSGG toparyny ýurduň içinde özbaşdak СOVID-19 barlaglarynyň nusgasyny almaga we BSGG-nyň ýurduň daşyndaky laboratoriýalaryna barlaga ibermegä çagyrdyk. Prezident razy boldy".

↪ 31-nji awgustda Saglyk BSGG-nyň Türkmenistandaky edarasynyň müdiri Paulina Karwowska şeýle sorag bilen ýüzlendi: "Biz sizden şu ylalaşygyň dowamy barada habar bermegiňizi soraýarys. Garaşsyz geçirilýän barlaglaryň netijelerini paýlaşyp bilersiňizmi?" BSGG-nyň Türkmenistandaky edarasynyň jogaby: "Laboratoriýa barlaglaryny geçirjek BSGG missiýasy heniz Türkmenistana gelmedi. Häzirki wagtda Türkmenistana hiç hili kommersiýa uçuşlarynyň ýokdugy sebäpli, BSGG we Türkmenistanyň hökümeti bilelikde logistik meseleleri çözmek ugrunda işleýärler. Biz ýakyn gelejekde BSGG toparyny Türkmenistana getireris diýip umyt edýäris".

Saglyk.orgСOVID-19 ähli soraglaryňa jogaplar. Oka, goran, paýlaş! Bizi IMO-da hem yzarlaň! (Group Name: Saglyk; Group ID: 15022763

Wirus

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy täze koronawirus (Covid-19) barada ýaýran toslamalary paş etdi

"Pandemiýa" näme?

Ýüzärlik

Alkogolly içgiler koronawirusdan goraýarmy?

Koronawirusyň (Covid-19) we dümewiň meňzeşlikleri we tapawutlary

Oksolin ýagy (оксоли́новая мазь) koronawirusyň ýokuşmagynyň oňüni alýarmy?

Covid-19 wirusy näçe wagtlap zatlaryň ýüzünde diri galyp bilýär?

Ibuprofen dermany Covid-19 bilen kesellänleriň ýagdaýyny ýaramazlaşdyrýarmy?

Günüň aşagynda durmak koronawirusdan (Covid-19) goramaýar

Inçekesel waksinasy koronawirusdan gorap bilýärmi?

Covid-19: immunitet we möwsümleýinlik

Täze koronawirus adamlaryň aglabasyna ýokuşarmy?

SARS-COV-2 wirusyny kontrolda saklap, aradan aýryp ýa-da ýok edip bolýarmy?

SARS-COV-2 wirusy jynsy gatnaşykda spermanyň (dölüň) üsti bilen ýokuşyp bilýärmi?

Jemgyýetçilik basseýnlerine haçan arkaýyn gidip bolar?

Atipiki pnewmoniýa näme?

Adam jaýlananda howpsuzlyk we hormat

Burnum ys alanok. Bu koronawirusyň alamatymyka?

Alymlar koronawirusyň howada saklanmagy barada BSGG-a ýüzlenýärler

Covid-19 bilen keselländen näçe wagt geçensoň adamlar bilen gatnaşyp bolýar?

Okyjydan: Koronawirus simptomsyz hem geçip bilýär diýýilýär, düşündiräýseňiz

Covid-19: Nädip dezinfeksiýa etmeli?

Okyjydan: Hlory ýa-da natriniň gipohloridini howa sepmek koronawirusy öldürip bilýärmi?

Okyjydan: Bir gezek Covid-19 bilen keselläp gutulsaň, kesel täzeden ýokuşyp bilýärmi?

Covid-19 öňümizdäki dümew möwsümini beterleşdirermi?

Aerozol geçirijileri barada has köp subutnama tapyldy

ELLERI NÄDIP DOGRY ÝUWMALY?

SEN NÄDIP SALAMLAŞÝARSYŇ?

Image

Salamlaşanyňyzda

BOLMAÝAR:

Elleşmek;

Gujaklaşmak;

Öpüşmek.

BOLÝAR:

Baş egmek;

Mylaýym ýylgyrmak;

Eliňi galgatmak;

Eliňi ýüregiňe goýup egilmek.

A SEN NÄDIP SALAMLAŞÝARSYŇ?

#salamlaşmak #koronawirus