Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ÝURDUMYZDAKY INTERNETYŇ TIZLIGINIŇ ÝAGDAÝY KARIKATURAÇYNYŇ GÖZI BILEN

  • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.37 (30 Ses)

BIZE ŞU AZ?...

 

OŇUŞARSYŇYZDA?!

 

MEN NALAÇ GÖZUMI ÝUMUP ALÝAN ... BERÝANIŇEM ŞU MY?...

 

DADYMLYK MY BUL?

 

ENE HAÇAN GEÝERIN MEN ŞUNY?...

  • 2619 gezek okalan

Teswirler (6)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Maya

Merjen, berekella. Diýseň jaýdar suratlar. Her kim internetiň tizliginden şikaýatçy.

 
  1. Didar

bet bolupdyr suratlar manyly!

 
  1. Atsyz.

Baý, oňarypdyra! Bizde hemme zatda şeýle. Oňuşjak bolup, näme bolsa kaýyl bolup ýörüs. Başga çykalga bolmasa näme etjek. Elimizden hiç zat gelenog-a!

 
  1. ogullgurban

Oran jaydar

 
  1. ogullgurban

Gaty dogry

 
  1. Barbuha

Berekella,Merjen!Täsirlije we "duzluja" suratlarBizde karikatura sungaty gowşak ýa-da duybunden ýok öýtýän indi..Öňler Tokmak zhurnalda köp bolýardy.

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location