Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ÝURDUMYZDAKY INTERNETYŇ TIZLIGINIŇ ÝAGDAÝY KARIKATURAÇYNYŇ GÖZI BILEN

  • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.37 (30 Ses)

BIZE ŞU AZ?...

 

OŇUŞARSYŇYZDA?!

 

MEN NALAÇ GÖZUMI ÝUMUP ALÝAN ... BERÝANIŇEM ŞU MY?...

 

DADYMLYK MY BUL?

 

ENE HAÇAN GEÝERIN MEN ŞUNY?...

  • 2793 gezek okalan

Teswirler (6)

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Merjen, berekella. Diýseň jaýdar suratlar. Her kim internetiň tizliginden şikaýatçy.

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

bet bolupdyr suratlar manyly!

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Baý, oňarypdyra! Bizde hemme zatda şeýle. Oňuşjak bolup, näme bolsa kaýyl bolup ýörüs. Başga çykalga bolmasa näme etjek. Elimizden hiç zat gelenog-a!

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Oran jaydar

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Gaty dogry

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Berekella,Merjen!Täsirlije we "duzluja" suratlarBizde karikatura sungaty gowşak ýa-da duybunden ýok öýtýän indi..Öňler Tokmak zhurnalda köp bolýardy.

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location