Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ÝURDUMYZDAKY INTERNETYŇ TIZLIGINIŇ ÝAGDAÝY KARIKATURAÇYNYŇ GÖZI BILEN

  • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.30 (33 Ses)

BIZE ŞU AZ?...

 

OŇUŞARSYŇYZDA?!

 

MEN NALAÇ GÖZUMI ÝUMUP ALÝAN ... BERÝANIŇEM ŞU MY?...

 

DADYMLYK MY BUL?

 

ENE HAÇAN GEÝERIN MEN ŞUNY?...

  • 3959 gezek okalan