Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ÝENE-DE BAŞLADOW! – IGENJEŇLIK ZULUMY

  • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.86 (7 Ses)
  • 774 gezek okalan

Teswirler (2)

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Biziň türkmenimiziň durmuşynda başga problema ýok. Öýlenmeli, durmuşa çykmaly, elitka almaly,gyzyl şaý-sep almaly, günde bir köýnek geýmeli...Janynyň saglygy barada alada edýän ýok. Saglygyny saklamak, bedenini berkitmek üçin sagdyn durmuş...

Biziň türkmenimiziň durmuşynda başga problema ýok. Öýlenmeli, durmuşa çykmaly, elitka almaly,gyzyl şaý-sep almaly, günde bir köýnek geýmeli...Janynyň saglygy barada alada edýän ýok. Saglygyny saklamak, bedenini berkitmek üçin sagdyn durmuş ýörelgesine eýerimän, agtynda kadaly,rejeli iýmän,kesel baryny gazanýarlar. Iki zenanyň birinde gan azlyk ýa-da semizlik...

Dowamy
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Durmushda bolyan zatlar. Surat bilen gowy dushundirilipdir

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location