• Makalalar
  • Sagdyn durmuş
  • Zenan saglygy
  • PROKLADKALARYŇ BAHASY GALDY

Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

PROKLADKALARYŇ BAHASY GALDY

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

prokladka bahalary introAýbaşy garypçylygy – bu zerur aýbaşy serişdeleriniň elýetersiz ýa-da gyt bolmagydyr.

Aýbaşy garypçylygynyň döredýän meseleleri:

↪ Gyz-gelinler alternatiw aýbaşy serişdelerini (oýde, amatly/amatsyz matadan ýasalan, esgiler) ulanýarlar ýa-da serişdeleri bolmalysyndan has uzak ulanýarlar we bu saglyk gaýraüzülmelerine, infeksiýalara we uzak-möhletleýin saglyk meselelerine eltip bilýär.

↪ Gyz-gelinler aýbaşy garypçylygy zerarly işden, okuwdan ýa-da başga çärelerden galmaly bolýarlar.

↪ Bu mesele gyz-gelinleri kemsinmä, lapykeçlige we depressiýa eltip bilýär.

↪ Aýbaşy garypçylygy diňe jemgyýetiň saglygyna däl, eýsem jemgyýetiň bilimine hem täsir edýär.

Türkmenistanda öndürilýän gigiýenik prokladkalaryň bahasy soňky 1.5 ýylda 39.85% galdy. Netijede ençeme gelin-gyzlaryň olary ulanmagyny bes eden bolmaklary we hatda esgiler ýaly, alternatiw serişdelere geçen bolmaklary mümkin.

prokladka bahalary

Türkmenistanda dürli markaly prokladkalar satylýar: ýerli önüm, daşary ýurt önümleri we has ýokary hilli prokladkalar. Olaryň bahalaryny 2 sany taryh (fewral 2020 we sentýabr 2021) boýunça deňeşdirdik. Hemme prokladkalaryň bahalary soňky 1.5 ýylda 14.29-64.84% aralygynda artypdyr. Berlen sanlara salgylansak, ähli 8 prokladkanyň baha artyşynyň ortaça göterimi 36% bolýar.

Ýokary hilli önümleri hasaba almasak, ýerli prokladkalar bilen daşardan import edilýänleriň bahalarynyň arasynda kän tapawut ýok.

Ýerli öndürilýän prokladkalaryň ortaça bahasy 16 manat. Aýbaşy ortaça 4-7 gün dowam edýär we aýbaşynyň her gününde 5 töweregi prokladka ulanylýar. Netijede, her aý ortaça 3 gap (her gapda 10 sany) prokladka gerek bolýar we bir zenan üçin her aý 48 manat çykdajy bolýar. Eger maşgalada 2 ýa-da 3 sany aýal-gyz ýaşaýan bolsa, onda her aý ol maşgala diňe prokladka üçin 144 manada çenli sarp etmeli bolýar. Bu bolsa, eger öýde bir adam işleýän bolsa, Türkmenistandaky iň az aýlygyň 15% deňdir.

Okyjylar näme diýýärler?

↪ Ildeşlerimiziň aýtmagyna görä, aýal-gyzlara diňe prokladkalar däl, eýsem gündelik gigiýenik prokladkalar (ýežednewkalar) hem gerek. Olaryň bahasy hem gymmatlady.

↪ Köp aýallar, esasanam gyzlary bolanlar bahalardan we prokladka hillerinden nägile. Çünki, gowy hilli prokladkalary we günlükleri aljak bolsaň başga zatlardan tygşytlamaly bolýandyklaryny aýdýarlar.

↪ "Kotex", "Always" ýaly hili gowy prokladkalary hemme ýerden tapyp bolmaýar. Olaryň daşardan gymmat gelýänligi üçin dükanlarda geçmän başlady we söwdegärleriň köpüsi olary getirmegi bes etdi. Indi bular ýaly brendleri diňe ulurak ýa-da gelim-gidimli dükanlardan tapyp bolýar. 

↪ Prokladkalaryň bahalarynyň galşynda durnuksyzlyk bar. Ýagny, 1-2 manatdan kem-kemden däl-de, 3-5 manatdan bir günde üýtgäýýär. Ýöne, awgustyň ortalaryndan bäri bahalar durgunlygyny saklaýar.

↪ Ýerli öndürilýän prokladklaryň hiliniň we rahatlygynyň gowy däldigi sebäpli olary ulanmaýandyklaryny aýdýarlar. Olaryň "käbirleriniň içi 1-2 sagatdan soň düýrlenip galýar, yssyda teniňi bişirýär, kleýi gowy tutmaýar, süýşýär, suwuklyk siňdirijiligi ýaramazrak" – diýýärler.

Mähriban okyjy, seniň özüň ýa-da joralaryň hem gigiýenik prokladkalary almakda kynçylyk çekýärsiňizmi? Oba ýerlerindäki aýal-gyzlaryň ýagdaýlary nähili? Ýurdumyzda öndürilýän prokladkalaryň elýeterliligine we rahatlygyna nähili baha berýärsiň?

  • 853 gezek okalan