Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

MORAL TAÝDAN ÝETIRILEN ZYÝANYŇ ÖWEZINI SORAP BOLÝARMY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

hukuk soraglarySorag: Eger näsag hassahanada lukmanyň goýberen ýalňyşlygy sebäpli aradan çyksa, moral taýdan ýetirilen zyýanyň öwezini sorap bolýarmy?

Jogap: Raýatlaryň hukuklarynyň goralmagy Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň 11-nji maddasynda kepillendirilişi ýaly, hassahananyň ýerleşýän ýerindäki sud organlaryna moral zyýanyň öwezini sorap, arza ýazmak arkaly amala aşyrylýar.

  • 1069 gezek okalan