Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

TÜRKMENISTANDA AIW/AIDS ÝOKUŞDYRMAGYŇ JOGAPKÄRÇILIGI

  • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

aids yokusdyrmagyn jogapkarciligiOkyjylar soraýar, ýurist jogap berýär

Sorag: Biziň ýurdumyzda başga bir adama AIW/AIDS ýokuşdyran adam kanuna görä jenaýatçymy? Bu barada nähili kanun bar? Anyk kanuny belläp, öz sözleriňiz bilen düşündiräýseňiz.

Jogap: Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 119-njy maddasyna laýyklykda, bilip başga adamy AIDS keseliniň ýokuşma howpy astynda goýan adam üç ýyla çenli azatlykdan mahrum edilip bilner. Özünde AIDS keseliniň bardygyny bilse-de, bu keseli başga adama ýokuşdyrana, bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

  • 740 gezek okalan