• Makalalar
  • Sagdyn durmuş
  • Umumy
  • MAŞGALA MEÝILLEŞDIRME

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

MAŞGALA MEÝILLEŞDIRME

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.43 (7 Ses)
  • 1369 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Çaga dogurmaklyk meýilleşdirilse, çaga idegine, terbiýesine sowatly çemeleşmegiň bir alamaty. Oňa ýetesi zat ýok.Onsoňam göwreli bolmakalar gelinler özlerinde bar bolan keselleri anyklap, bejergi alyp göwreli bolsalar, hasam gowy bolardy.

lukman
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location