Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

PREZERWATIW ULANAN UWLAMAZ

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

condom

Muny bilýärmidiň?

Prezerwatiw ulanmak islenilmedik göwreliligiň ýa-da ýokanç keselleriň gaýgysyny azaldyp, jynsy gatnaşygyň has arkaýyn we lezzetli geçmegine kömek edýär.

Bu kontraseptiw barada ýene nämeleri bilesiň gelýär?

Prezerwatiwleriň köpdürli peýdalary, ulanylyşy we görnüşleri barada ähli soraglaryňa jogaplar şu ýerde: Saglyk.org & #ÖwrenGoranWeGora

DEGIŞLI MAKALALAR:

Prezerwatiwiň şeýle köp görnüşleri hödürlenýärkä, men ony nädip saýlamaly?

Men ýoldaşyma prezerwatiw geýmegiň wajypdygyny nädip düşündirip bilerin?

Zenanlar üçin prezerwatiwy nädip ulanmaly?

Prezerwatiw meni ähli kesellerden gorap bilýärmi?

Oral jynsy gatnaşyklarda prezerwatiw ulanmak hökmanmy?

Anal jynsy gatnaşygy näme?

Prezerwatiwy nähili dogry geýmeli?

Prezerwatiwi nähili ulanmaly?

Ýoldaşyňy prezerwatiw ulanmaga höweslendirjek deliller

Erkek prezerwatiwleri baradaky faktlar we toslamalar

Prezerwatiw: saglygyň barada alada

Ýetginjekler üçin iň netijeli kontrasepsiýa usuly haýsy?

  • 304 gezek okalan