• Makalalar
 • Sagdyn durmuş
 • Umumy

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ÖZÜŇIZI BAGTLY EDIŇ!

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.72 (29 Ses)

Adamlar öz durmuşynda bagtly ýaşamagy arzuw edýärler. Her kim bu düşünjäni özüçe teswirläp, bagt guşuny "tutmagyň" öz ugurlaryny saýlap alýar. Ýöne "Siz üçin bagt näme?" diýlen soraga birnäçeler jogap beräýmese, köpler bu anyk soragy eşidip ikirjeňlenýärler. Kim bagtlylygy galyň gapjykda, beýlekiler ýalpyldap duran "Leksus" maşynynyň salonyndan gözlese, uçünjiler ony agzybir maşgalanyň içinden gözleýär. Käbirleri belent dagyň gerşine çykyp özüni bagtly saýsa, beýlekileri öz halaýan işi bilen meşgullanyp kanagatlylyk tapýarlar.

Dowamy

 • 5499 gezek okalan

JAÝYŇYZ NÄMEDEN GURLAN?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.71 (14 Ses)

Işden ýa-da uzak ýoldan öýe gaýdyp gelmek aýratyn uly şatlyk getirýär. Biziň her birimiz üçin öýmüzden rahat ýer ýok. Arkaýynlaşyp dynç almagyň aýratyn lezzeti bolýar... Emma käte öz rahat "höwürtgämize" gelen badymyza kellagyry, asgyrma, üsgülewük, ysgynsyzlyk ýaly ýakymsyz alamatlar ýüze çykýar. Adam özüni oňaýsyz duýup başlaýar. Bu ýagdaýlaryň jaý salnanda we bezeg işleri geçirilende ulanylan gurluşyk we bezeg serişdeleri sebäpli döreýän bolmagy hem mümkindir.

Dowamy

 • 5539 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.45 (22 Ses)

Tomus pasly ulular we çagalar üçin örän gyzykly, garaşylýan döwürdir. Tomus aýlarynda okuwçylaryň iň uzak dynç alyş rugsady ýetip gelse, ulularyň sabyrsyzlyk bilen garaşan zähmet rugsatlary başlanýar.

3-4 hepde gowy dynç alan adam işe täze güýç, höwes bilen girişýär. Ýöne dynç alyş wagty hem saglyk barada alada etmegi unutmaly däldir.

Ajaýyp ýerlere, ýurtlara syýahat etmek, deňziň mylaýym, jana şypa beriji suwuna düşmek-dynç alşyň aýrylmaz bölegidir. Syýahatlar Sizde diňe şatlyk we ýatdan çykmajak duýgulary galdyrar ýaly, birnäçe esasy maslahatlara eýerme peýdaly bolar:

Dowamy

 • 5548 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.41 (17 Ses)

Adamzat döräli bäri onuň töweregini mydama haýwanlar gurşap alypdyr. Olaryň käbirlerini adam iýmit üçin awlasa, ýene birlerini howply duşmanlar we zyýan ýetirijiler hökmünde ýok edipdir, birentegini bolsa öz öýüne ýakynlaşdyryp, ellekileşdirmäge synanyşypdyr. Şeýdip, kem-kemden adamyň töweregine, onuň durmuşynyň hemrasy bolan – haýwanlar, jandarlar ýakynlaşyp ugraýar.

Häzirki döwürde itiň wepaly, pişigiň mylakatly dostlygyna hiç bir adam şübhelenip bilmez. Käbir ýagdaýlarda olar edil maşgala agzasy ýaly saklanylýar. Öý haýwanlary saklanýan maşgalada ösen çagalarda rehimdarlyk, jogapkärlik, birek-birege ünsli bolmak ýaly häsiýetler ösen bolýar. Şeýle hem dürli keselleri bejermekde, olaryň geçişini ýeňilleşdirmekde animaloterapiýanyň (haýwanlaryň kömegi bilen bejergi geçirmek) netijesiniň ýokarylygy eýýäm subut edilendir. Haýwanlar bilen ýakyn aragatnaşykda bolmak psihologiki bozulmalaryň utgaşykly bejegisinde, ruhy dartgynlygy aýyrmak we merkezi nerw ulgamynyň işini kadalaşdyrmak üçin ulanylýar. Käbir ýagdaýlarda olar adamlara daşky gurşaw bilen arabaglanyşygy sazlamagy öwredýär, galybersede ýalňyz adamlara "söhbetdeş", ömrüniň hemrasy bolup, beýleki adamlar bilen aragatnaşygyň ýetmezçiliginiň ornuny doldurýar.

Dowamy

 • 5355 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.44 (32 Ses)

Siz irden turanyňyzda, agzyňyzda erbet tagamyň duýulýandygyna, elbetde, üns berensiňiz. Belki, bu düýnki agşamlyk naharyň doly özleşdirilmänligindendir?  Eger şeýle bolsa, onda bu ýagdaý gaýtalanmaly däl. Ýöne  ýygy-ýygydan gaýtalanýan bolsa, onda bu käbir içki agzalaryň sazlaşykly işinde näsazlyklaryň başlandygyndan habar berýändir.

Agyzda irden duýulýan tagamlar dürli-dürli: ajy, turşy, duzly, hatda süýji hem bolup bilýär. Bu tagamlaryň döreýşi haýsy agzanyň zeperlenýändigine bagly bolýandyr..

Dowamy

 • 4660 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.90 (20 Ses)

 

Adamzadyň ýaşaýşynyň her bir pursady özüçe ajaýypdyr. Şonuň bilen birlikde her bir ýaşyň öz aýratynlyklary, öz kynçylyklary bar. Ýetginjeklik döwri hem bu meselede çetde durmaýar. Ol iň uzak geçiş döwri bolup, ençeme fiziologiki we psihologiki üýtgeşmeler bilen häsiýetlendirilýändir. Ýetginjeklik döwründe şahsyýet güýçli depginde ösüp başlap, onuň gylyk-häsiýetiniň we dünýägaraýşynyň esasy taraplary emele gelýändir.

Psihologiki sözlükde: "Ýetginjeklik döwri – çagalyk bilen uly, kämil adam bolma döwrüniň arasyndaky ösüş tapgyry. Ol jynsy taýdan ýetişmek we ulularyň durmuşyna gadam basmak bilen bagly üýtgeşmeler bilen häsiýetlendirilýär" – diýip bellenilýär.

Dowamy

 • 4923 gezek okalan

BIZ NÄHILI HOWADAN DEM ALÝARYS?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.93 (14 Ses)

Häzirki  döwürde  ekologlar  daşky gurşawyň, esasan-da howanyň hapalanmagy barada köp gürrüň edip, bu meseläni adamzada uly howp salyp biljek kynçylyklara degişli edýärler. Näme üçin howanyň hapalanmagynyň şeýle köp sebäbi bar? Daşarda göze görünýän hapa bolmasa-da, näme üçin bu babatda aladalanmaly? Göräýmäge, howa dury we arassa. Emma hakykatda bu asla beýle däl! Siz şäheriň belent ýerine çykyp, aşak ser salyp gördüňizmi? Şonda siz howanyň çalymtyl reňklidigini görersiňiz.

Dowamy

 • 4267 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.86 (14 Ses)

Ýadawlyk duýgusy her bir adamy wagtal-wagtal tapdan düşürýär. Ýöne ýatyp dynjyňy alanyňdan soň, ajaýyp durmuşyň dowam edýänligine göz ýetirýäň. Gynansak hem käbir ýagdaýda umumy tapsyzlyk, ýadawlyk hiç aýrylmaýar.

ADATYMY ÝA-DA DOWAMLY?

Soňky döwürde: "Men mydama ýadaw!" – diýen sözleri häli-şindi eşitmek bolýar. Aslyýetinde, adaty we dowamly ýadawlygyň tapawudy nämekä?

Dowamy

 • 4534 gezek okalan

DERMANLAR HEMIŞE PEÝDALYMYKA?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.92 (13 Ses)

Adamzat bireýýämden bäri derman serişdeleriň "guluna" öwrüldi. Siz  geň galýarsyňyzmy?! Biz öz gündelik aladalarymyza gümra bolup, öz bedenimiziň ýagdaýyna üns bermegi ýatdan çykarýarys ýa-da oňa  wagt hem tapmaýarys.

Derman gerdejigi ýa-da sanjymy bilen az wagtyň içinde öz saglygymyzy dikeltmäge çalyşýarys. Başga birleri bolsa, tersine, öz bar ünsüni we wagtyny saglygyna bagyş edip, şol maksadyň ugrunda islendik dermany kabul etmäge taýyn bolýarlar.

Säher çaglary maşklary ýerine ýetirmäge, agşamlaryna bolsa ukusyzlyk kösemez ýaly gezelenç etmäge ýaltanýarys. Owadan gutujyklarda dürli-dürli witaminler, iýmit goşundylary satylýarka, ýaramaz iýmitlenmeden saklanyp, peýdaly tagamlary taýynlama nämä gerek?

Dowamy

 • 5365 gezek okalan

GÜLÜŇ, JANYŇYZ SAG BOLSUN!

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.55 (11 Ses)

Siz özüňizi oňaýsyz duýýarsyňyzmy? Onda, ýylgyryň! Siziň şol bada şähdiňiz açylar. Gülmäge çekinmäň. Gülki siziň durmuşyňyzy we saglygyňyzy gowy tarapa özgerder.

Şadyýan we mährem gülki keýpiňi göterýär. Gülmegi halaýan adamlar seýrek syrkawlaýarlar, olar gaharlanmaýarlar we ruhuçökgünligiň nämedigini bilmeýärler.

Dowamy

 • 38368 gezek okalan