Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ELIŇ TITREMEGINIŇ SEBÄPLERI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.70 (10 Ses)

Hormatly okyjy!

Elleriň (barmaklaryň) titremegi dürli psihiki kynçylyklar sebäpli döräp bilýär: gahar-gazap, wajyp wakanyň öňsyrasynda tolgunma, gorkyny başdan geçirme, stress, ruhy gamgynlylyk ýagdaýlary. Köp halatlarda agyr fiziki zähmetden, gün urmadan, üşemeden soň hem elleriň titremegi syn edilip bilinýär. Bu alamat, esasy sebäp aradan aýrylansoň geçip gidýändir.

Dowamly elleriň titremesi beden bozulmalary sebäpli hem ýüze çykyp biler: galkan şekilli mäziň işiniň ýokarlanmagy, süýjüli diabet, agyr derejeli ganazlylyk, beýniniň gan aýlanşygynyň bozulmalary, bagryň işiniň bozulmalary.

Serhoş ýagdaýy, kömürturşy gaz bilen zäherlenme, derman serişdeleriniň uly mukdarynyň kabul edilmegi, neşe serişdeleriniň ulanylmagy hem elleriň titremegine getirip biler.

Elleriň titremegi garrylyk döwründe duş gelýän beýniniň bozulmalary (Parkinsonyň keseli) netijesinde hem döräp biler.

Elleriň titremeginiň bejergisini onuň döremegine getiren sebäbi aradan aýyrmakdan başlamalydyr. Sagdyn durmuş ýörelgeleri, ýaramaz endiklerden saklanmak, suwda ýüzme, aram fiziki işleňligi saklama emosional sebäpler bilen dörän alamatdan dynmaga kömek edip biler.

Häzirki wagtda lukmançylykda elleriň titremegini bejermekde netijeli ençeme derman serişdeleriniň toparlary bellidir. Antidepressantlar, tutgaýlara garşy serişdeler, benzodiazepin toparynyň serişdeleri dürli täsirleri bilen belli bolup, olara bolan görkezmeleri, mukdaryny, bejerginiň dowamlylygyny diňe lukman bellemelidir.

Şol sebäpden hem, elleriň titremeginiň anyk sebäbini kesgitlemek üçin newropatolog lukmanyna ýüz tutma ýerlikli bolardy.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 2749 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Hormatly lukman name ucin soragymyza jogap berilmeyar ol soragmyz sayytda yok soraga jogap bermeginizi sizden hayys etyarin

Gokhan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Hormatly lukman men kawagt sapaga gecjek wagtym hemde biri bilen sogusli dawaly yagdaylar bolanda ellem titreyar ol name sebapden bolyar?we on nadip onuni alyp bolar?we solar yaly yagdaylar bolanda haysy dermany (tabletka gornusi)ulanyp...

Hormatly lukman men kawagt sapaga gecjek wagtym hemde biri bilen sogusli dawaly yagdaylar bolanda ellem titreyar ol name sebapden bolyar?we on nadip onuni alyp bolar?we solar yaly yagdaylar bolanda haysy dermany (tabletka gornusi)ulanyp bilern!solar dogrusynda aydaysanyz sizden hosal bolardym sag bol!

Dowamy
Gokhan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Jeren!<br /> No-şpa dermanyň täsirliligi myşsalaryň (şol sanda ýatgynyň myşsasynyň hem) dartgysyny aýyrmaga,gan damarlaryny güňeltmäge gönükdirilendir. Göwrelilerde bu serişde esasan göwreliligiň birinji üç aýlygynda ýüze çykýan düwünçegiň düşme...

Jeren!<br /> No-şpa dermanyň täsirliligi myşsalaryň (şol sanda ýatgynyň myşsasynyň hem) dartgysyny aýyrmaga,gan damarlaryny güňeltmäge gönükdirilendir. Göwrelilerde bu serişde esasan göwreliligiň birinji üç aýlygynda ýüze çykýan düwünçegiň düşme howplulygy bolan ýagdaýlarda sanjym ýa-da gerdejik görnüşinde ulanylýar. Ýatgynyň boýunjygyny hem gowşadyp, açyp bilýändigi üçin göwreliligiň ikinji we üçünji üç aýlygynda bellenmeýär.Dogruma taýynlyk üçin göwreliligiň soňky 3-4 hepdesinde bellenilip bilner.Şonuň üçin hem, no-şpany kabul etmegiň görkezmelerini bellär ýaly, Size gözegçilik edýän lukmanyň maslahatyny almak peýdaly bolardy.

Dowamy
Lukman
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

lukman gowrelilik dowrunde Но-шпа tabletkasyny kabul etsen bolyarmy? Chagan saglygyna nahili tasiri bar? Yagny gowrelilik 7-8 hepde

Jeren
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

salam.. men 21 yasymda...men gozlerimin asagy garalyar we su gunler beter garalyp baslady

jeren
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam lukman. Men 16 yashymda. Mende hem el tetreme bar. Corbaly cemcani zordan saklayan. Cep elim has guyclirak sandyrayar. Men haysy dermanlary ulansam bolar. Maslahat berayiñ

Shamuhammet
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location