• Sorag-jogap
 • Otorinolaringologiýa (Gulak-burun-bokurdak)

Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

BURNUŇ GANAMAGYNYŇ SEBÄPLERI

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.73 (11 Ses)

"Hormatly lukman! Menin günde burnum ganaýar we burnum gananda gan basyşym hem ýokarlanýar. Burnuma elimi degirsem ganap başlaýar we burunda awuşama peýda bolýar. Bu nämeden bolýarka?"

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 4135 gezek okalan

BURNUŇ IÇINDE ÖSEN ET

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.29 (7 Ses)

Hormatly lukman! Meniň bir burnumda etiň barlygy sebäpli howa az mukdarda geçýär. Bu gaýmorit bolup bilýärmi? Men bu eti operasiýa ýoly bilen aýyrmalymy? Ony nädip aýryp bolar ýa-da onuň üçin burny kesmeli bolarmy?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 3130 gezek okalan

GULAKDAKY OŇAÝSYZLYKLAR

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.29 (7 Ses)

Hormatly lukman! Men 21 ýaşymda. Meniñ gulagymyñ içinde bygyrdy bar, meniñ pikirimçe bir zat bar ýaly. Şondan bäri kellämde hem kämahal sanjylar bolýar. Maña maslahat bermegiñizi haýyş edýärin.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 3465 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (7 Ses)

Hormatly lukman! Meniň anginamy aýyrdanyma 1 aý bolup barýar. Ýöne name üçindir ýüregmiñ çalt urmasy aýyrlanok. Anginamy operasiýa etmàkàler ýüregim çalt urýardy. Lukmanlar onuň sebäbiniň anginadandygyna ynamly bolup operasiýa geçirdiler. Ýürek urmalaryň öňüni almak üçin korwalol kabul edýärin. Maňa nähili maslahat berip bilersiňiz?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 4064 gezek okalan

BURNUM NÄME ÜÇIN GANAÝAR?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.54 (13 Ses)

Salam lukman! Meniň günde burnum ganaýar. Witamin dermanlaryny içenimde aýryldy. Soň ýene täzeden başlady. Burnum näme sebäpden ganap bilerkä?

Saýtyň okyjysy, Kerwen.

Jogaby oka

 • 4710 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.14 (7 Ses)

Salam hormatly lukman! Adamy bezeýän, görküne görk goşýan synalaryn biri hem owadan we gelşikli burun bolsa gerek. Emma kabir adamlar burunlarynyn ululygy ya-da gelşiksizligi ucin durli psihologik kynçylyklara sezewar bolyarlar. Bu kynçylygyň çözgüdi barmyka? Basga ýurtlarda operasiya netijesinde burny göneldip ya-da kiçeldip bolyar eken. Yöne burny dine göneltmek ya-da burnuň ujuny galdyrmak üçin operasiyasyz usul – burun muskullarynyn isini togtatmak arkaly burnuň ujuny yokary galdyrmak mumkinciligi hem bar eken. Menin size berjek soragym-şunun ýaly usul bizin yurdumyzda nirelerde yerine yetirilýärka we onun peydasy hem-de zyýany barada aydyp beraýseniz!

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 3744 gezek okalan

GULAKDAKY AGYRYLAR

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.14 (14 Ses)

Salam Lukman! Menin çep gulagym agyrýar, kawagt akýar. Çep gulagym eşidenok diýen ýaly. Özüm 18 yaşyndaky oglan. Lukmanlar gulagymda iriňli mezotimpanit keseliniň bardygyny hem-de perdäniň deşikdigini aýtdylar. Bu beýleki gulagyma hem geçip bilermi? Bejergi alanymdan soň biraz gowulaşdy, yöne doly aýyrlanok. Şuny doly bejerip bolyamyka? Bu keselin bejergisi, näme sebäpden döreyändigi hakda aydyp beraýseňiz.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 6417 gezek okalan

BURUN DYKYLMASYNYŇ BEJERGISI

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.31 (13 Ses)

Salam hormatly Lukman! Men indi ençe ýyldyr burnumyň dykylmasyndan ejir çekýän. Öňler diňe dümewlämde dykylardy, indi iki-üç ýyldyr hemişe diýen ýaly gaýtalanýar. Ys almam pese düşdi. Kawagtlar (gyş aýlary ýa-da sowuklamada) burnum bilen düýbünden dem alyp bilemok. Her pasyl çalşanda burnum ganaýar (esasan hem sag tarapy). Bu barada siziň maslahat bermegiňizi haýyş edýärin. Munuň sebäplerini we bejergi çärelerini giňişleýin aýdaýsaňyz. Özüm 18 ýaşymda, entek bu barada hiç bir lukmana ýüz tutup görmedim.

Saýtyň okyjysy, Amannazar.

Jogaby oka

 • 6374 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.68 (25 Ses)

Hormatly lukmanlar! Meniň durmuşda kösenýän meseläm bar. Men gijelerine ukuda ýatan mahalym, dem almagymy unudýan ýaly bolýaryn. Demim ýetmän hopugup turýaryn. Soň ep-esli wagt ýatyp bilemok. (dogrusyny aýtsam gorkýan). Bu ýagdaý gündelik bolup duranok. Indi 5-6 gezek gaýtalandy. Beýle ýagdaý nämeden bolup bilýärkä? Agyrýan ýerim ýok. Saglygym gowy. Eger şeýle ýagdaýa gabat gelen bolsaňyz lukman maslahatyny bermegiňizi haýyş edýärin.

Saýtyň okyjysy.

Salam hormatly lukman! Soňky wagtlar, men kakamyň ukuda demi tutulýan ýaly bolup oýanýandygyny görýärin. Bu ýagdaý meni gaty alada goýýar. Kakam 49 ýaşynda. Lukmana gitmezmikä diýip pikir edýärin. Bu ýagdaý keselmikä? Maňa düşündirip bermegiňizi haýyş edýärin.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 4772 gezek okalan
 • 1
 • 2