Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GULAKDAKY OŇAÝSYZLYKLAR

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.29 (7 Ses)

Hormatly okyjy!

Gulakda döreýän şeýle oňaýsyzlyklar gan basyşynyň üýtgemegi, eşidiş nerw süýüminiň zeperlenmegi, kelle çanagynyň şikeslenme ýagdaýlary, eşidiş kanalyny gulak gutysynyň ýapmagy ýa-da gulaga kiçi mör-möjejikleriň düşmegi netijesinde döräp biler. Ondan başga-da, aşaky äň bognunyň käbir şikeslenmeleri hem şeýle duýgularyň ýüze çykmagynyň sebäbi bolup biler.

Ýaramaz düýgularyň sebäbini anyklap, degerli bejeriş çärelerini geçirmek üçin gulak-burun-bokurdak lukmanyna ýüz tutmak ýerlikli bolardy.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 2074 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam lukman.men 21 yashymda menin sag gulagym 10aydan bari eshidenok. Muny bir nace lukmana yuz tutyp gordim Emma peydasy bolmady. Keselleri anyklayysh merkezine xem baryp gordim gone bulam komek bermedi bul name sevapden beyle bolup biler...

Salam lukman.men 21 yashymda menin sag gulagym 10aydan bari eshidenok. Muny bir nace lukmana yuz tutyp gordim Emma peydasy bolmady. Keselleri anyklayysh merkezine xem baryp gordim gone bulam komek bermedi bul name sevapden beyle bolup biler maslaxat bermeginizi sorayaryn. Sheyle xem sag ayagym xem kan ysmaya ol xem gulak eshtmezlikden son yuze cykdy wiz name maslaxat berip bilersiniz.

Dowamy
Veyis
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam hormatly lukman! Men 26 yasymda. Menin sag gulagym kiciligimden bari esdisi pes yagny cep gulagymy yapsam sag gulagym esidenok diyen yaly. Meselem sunkden esidyar nausnikleri emma howadan esidenok. Kicika gulagym hic akmady agyrmady sol...

Salam hormatly lukman! Men 26 yasymda. Menin sag gulagym kiciligimden bari esdisi pes yagny cep gulagymy yapsam sag gulagym esidenok diyen yaly. Meselem sunkden esidyar nausnikleri emma howadan esidenok. Kicika gulagym hic akmady agyrmady sol sebapli bu yagdayy wagtynda duyup bilmedim hemmelerde seyledir oydupdirin. Sag tarapymda biri gulagyma pysyrdasa esidemok bu meni onaysyz yagday doredyar.Yenede sag tarapymda yogyn sesli it uyurse, ya da uly ses bolsa kellam saryan yaly edyar. Sebabi namedenka? Minnetdarlyk bilen saytyn okyjysy.

Dowamy
Nurmyrat
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location