Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.17 (42 Ses)

Salam lukman. Men 22 ýaşymda. Meniň dyzlarymyň üsti we bedenimiň käbir ýerleriniň derisi gara reňkde. Deriniň reňkini gowlandyrmagyň çäresi barmyka? Teniň bar ýerini bir renkli owadan etmek mümkinmi?

Saýtyň okyjysy.

Hormatly lukman! Meni meniň tirseklerimiň garamtyl reňki utandyrýar. Bu nämä sebäplerden bolýar? Haýsy serişdeler kömek edip biler?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 5022 gezek okalan

NÄME ÜÇIN SAKGAL DEŇ ÖSENOK?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.38 (8 Ses)

Salam lukman! Menin size şeýle soragym bar – eger sakgal ösdürlende bir ýeri ösüp, beýleki yeri, ýagny bokurdagyň üsti ösüp ýaňagyň ol diýen ýüzi ösmese name etmelikä? Sakgal hemme ýerde deň öser ýaly nähili çäreleri geçirmek peýdalyka?

Saýtyň okyjysy, Abraý.

Jogaby oka

 • 4221 gezek okalan

SAKGALY DOGRY SYRMAGYŇ DÜZGÜNLERI

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.26 (42 Ses)

Salam hormatly lukman! Size ýetginjekler üçin peýdaly boljak maglumatlar barada, yagny ilkinji gezek sakgaly syrmagyň aýratynlyklary, onuň çalt ösmeginiň öňüni alýan we yüzün derisini gorap biljek düzgünler barada gürrün bermeginizi haýyş edýärin.

Saýtyň okyjysy, Maksat.

Ýetginjeklerde sakgalyň peýda bolmagy hem-de onuň gürlüginiň derejesiniň kesgitlenmegi, köplenç 14 ýaşdan soň ikilenç jyns alamatlarynyň döremegi (goltukasty çukurjykda, gasykda tüýleriň peýda bolmagy, sesiň ýognamagy, myşsalaryň ösmegi we ş.m.) bilen utgaşýandyr. Eger sakgal daşky görnüşiň gelşikligini bozýan bolsa, onda biraz ir syrylyp başlansa hem bolar.

Jogaby oka

 • 6337 gezek okalan

BEDENDÄKI GYLLAR

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.86 (7 Ses)

Salam hormatly lukman! Menin size ýüzlenmegimin esasy sebabi, menin endamymda gyllaryn mukdarynyň gaty köplüginiň meni biynjalyk etmegidir. Men şol gyllary aýryp bilerinmi? Eger bolyan bolsa maslahat bermeginizi haýyş edyärin.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 4021 gezek okalan

ÝÜZDÄKI GARA TEGMILLER

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.35 (17 Ses)

Salam hormatly saýtyn lukmany! Menin ýüzümin kabir ýerlerinde gara hemem uly tegmiller bar. Men ýüzümdäki gara uly tegmilleri nahili aýryp bilerin?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 6349 gezek okalan

ENDAMDAKY DÜWÜRTIKLER

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.43 (7 Ses)

Salam lukman! Men 18 ýaşymda. Meniň göwrelilik döwrümde otyrýerimden düwürtikler çykyp, olar häzire çenli hem aýrylanok. Olar gijeýär, gaşasam bolsa ulalýarlar. Men näme etsem bolarka?

Saýtyň okyjysy Ejebaý.

Jogaby oka

 • 4059 gezek okalan

ÝAŞLAR ÜÇIN BERHIZ

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.04 (23 Ses)

Salam, hormatly  lukman! Men 19 ýaşymda. Men 1 aýyň dowamynda 7 kg horlanmaly. Meniň üçin berhiz ýazyp bermegiňizi haýyş edýärin. Boýum 1,63, agramym 65 kg Jogabyňyz üçin öňünden minnetdarlyk bildirýärin.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 10911 gezek okalan

MYŞSALARY NÄDIP ÖSDÜRMELI?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.06 (17 Ses)

Salam, hormatly lukman! Men sport bilen meşgullanýaryn we myşsalarymy ösdürmek isleýärin. Munuň üçin haýsy dermanlary almaly? Şeýle dermanlar paýtagtymyzyň haýsy dermanhanalarynda satylýar? Şular barada maslahat bermegiňizi haýyş edýärin.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 7586 gezek okalan