Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.50 (10 Ses)

"Hormatly lukman! Men bagyr sirrozyny geçirdim. Her 6 aýdan geptral dermanyny alýaryn we hemişe berhiz saklaýaryn. 2014-nji ýylda bu kesel sebäpli operasiýa hem geçirdim. Menin keselim düýbünden ýok bolup gidermi? Ýa-da bu kesel dowamly dowam edermikä?"

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 2357 gezek okalan

DÝUFALAGY NÄHILI KABUL ETMELI?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.91 (11 Ses)

Salam lukman! 8 ýaşly oglum özbaşdak taret edip bilmeýär. Ol serebral ysmaz keseli bilen kesellän. Oňa dýufalak berýärdik.

Bu serişdäni näçe wagtyň dowamynda ulanyp bolýar? Ýene haýsy serişdeler peýdaly bolup biler?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 1878 gezek okalan

ÇIG ET IÝMEK ZYÝANLYMY?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.84 (19 Ses)

Hormatly lukman! Men çagalygymdan bäri çig et iýýän. Işdäm çig eti bişen etden kem görmese, pes görenok. Üwelip sogandyr burç, duz garylan et bolsa, başga iýmit küýsämok. Ýöne meni bir zat alada goýýar.

Çig et adam saglygyna zyýanlymy ýa-da ony adaty iýmitler ýaly kabul edip bolarmy?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 2389 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.56 (9 Ses)

Hormatly lukman! Meniň babam 1940-njy ýylda doglan. Soňky wagtlar nahar iýip bilmän ysgynsyzlyk ýagdaýlary kopelip, üsgürip başlady. Aşgazanyny barlatsak gyzylödeginde rak keseli döräpdir diýdiler. "Oňa degeňde ganaýar hem-de soýulýar, ýüzi ak diýdiler". Şol görnüşi howplumy? Nähili ýagdaýda bejerip bolýarka? Esasy zadam – babam arak içmeýär, çilim hem çekmeýär. Hormatly lukman, Sizden maslahat bermegiňizi haýyş edýärin!

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 2460 gezek okalan

SÜÝJI KESELI WE ÇILIMKEŞLIK

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.40 (5 Ses)

Salam hormatly lukman! Men 33 ýaşymda. Süýji keselimiň bardygy sebäpli hemişe berhiz saklap gezýärin. Meniň ýagdaýym gowy bolsa-da, men ganymy kadaly barlamalymy? Ýene bir sorag. Günde bir gap çilim çekyärin. Çilimi birden taşlasam saglyga zyýany bolarmyka?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 1923 gezek okalan

GÖBEK NAME ÜÇIN AKÝAR?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.55 (11 Ses)

Hormatly lukman! Menin göbegim akyp, onuň daşy agyrýar. Ýüzünligine ýatjak bolsam agyry düýýaryn. Göbegimden şepbeşik suwuklyk akyp, bir başlasa 4-5 gün dowam edýär. Bu ýagdaý nämekä we ony nähili bejerip bolar?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 1491 gezek okalan

IÇIŇ ÝELLENMEGINIŇ SEBÄPLERI

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.63 (8 Ses)

Salam lukman! Men 27 ýaşyndaky oglan. Meni içimde howanyň bolmagy biynjalyk edýär. Käwagtlar içimin agyrsyndan ýerimden hem turmaga ýagdaýym galmaýar. Iýýän iýmitlerim hem adaty önümler. Uly täretim hem üýtgewsiz, içim geçmeýär. Içim näme sebäplerden ýellenip biler?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 2758 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.91 (11 Ses)

Salam lukman!

Meniň oglum doglaly bäri uly meýdan edip bilenok. Barlaglaryň netijesinde Girşprungyň keseli diýip çakladylar we 1 ýaşandan soň operasiýa geçirmegi maslahat berdiler. Oňa çenli diňe hepdede 2 gün klizma etmegi tabşyrdylar. Biz lukmanlaryň maslahatyny berjaý edýäris. Oglumyz 1 ýaşady, ýöne operasiýa etdirmekden gorkýaryn. Operasiýasyz özünden gowlaşyp taret edip bilermikä ýa-da operasiýasyz başga usul bilen bejerip bolarmyka?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 1921 gezek okalan