Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

GLAUKOMANY NÄDIP BEJERMELI?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

Salam lukman! Size şeýleräk bir sowalym bar. Meniň iki gözüme hem glaukoma (garasuw inmek) kesel kesgidi goýuldy. Men Timolol (ilki 0,25, soňam 0,5) damja dermanyny 2006-njy ýyldan bäri damdyryp gelýän. Özüm häzir 28 ýaşymda. Gözümiň basyşy 28-den pese düşenok. Men gözümiň basyşynyň 18-e çenli peselmegini isleýärin. Men munuň üçin nämeleri etmelikäm?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 3555 gezek okalan

GÖRŞI GOWULANDYRMAGYŇ ÇÄRELERI

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (16 Ses)

Salam lukman! Meniñ gözümiñ doglanymdan bäri görşi pes (–15 äynek dakýaryn).

Operasiýanyň kömegi bilen, äýnek dakynman gözumiñ görşüni gowlandyryp bilerinmi?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 5340 gezek okalan

GÖZÜMIŇ GÖRŞI PESELÝÄR

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.13 (15 Ses)

Salam lukman! Men göz lukmanynyň barlagyndan soň gözümin görşüniň - 0,5% peselendigini bildim. Bejermek üçin damja ulanýaryn, ýöne ol kän peýda berip baranok. Men ýene önküm ýaly görmek üçin nämeleri etsem gowy bolarka? Äýnek dakynmana utanýaryn. Maslahat bermegiňizi haýyş edýärin.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 4794 gezek okalan

GÖZÜŇ ÝYGY GYRPYLMAGY

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 2.00 (4 Ses)

Hormatly lukman! 1 ýyl bäri meniň gözlerim bolmalysyndan ýygy gyrpylýar. Şol sebäpden köpçülik ýerlerinde özümi oňaýsyz duýýaryn. Bu ýagdaýyň sebäbi nerw sowuklamasyndanmyka ýa-da göterilýän telefonlara köp seredilmeginden? Maňa maslahat berseňiz minnetdar bolardym.

Saýtyň okyjysy, Babaguly.

Jogaby oka

 • 2928 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.13 (8 Ses)

Salam, hormatly lukman! Men gündelik iş ýerimde boş wagtymyň köplügi sebäpli wagtymy mobil telefonyma güýmenip geçirýärin. Munuň maňa zyýany nähilikä? Günüň dowamynda näçe wagt seretse kadaly bolýar?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 4784 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.31 (16 Ses)

Salam, hormatly lukman! Menin sag gözüm 3 günden bäri gyzaryp hem ýaşaryp dur. Gözümiň üstünden basamda agyrýar. Gözüme hiç zat düşmedi. Damdyrylýan dermanlaram damdyrdym (siprolet) emma peýda etmedi. Maňa näme etmelidigini tizräk aýtsaňyz, hoşal bolardym.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 4492 gezek okalan

ÝORKA

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.00 (4 Ses)

Salam, hormatly lukman! Göz ýorkasyny lazer operasiýasy arkaly aýyrmak barada düşündiriş berseňiz minnetdar bolardym.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 3422 gezek okalan

GÖZÜM...

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.60 (5 Ses)

Salam, hormatly lukman! Meniň gözüme super kleý damdy welin, näme etmegi maslahat berýäňiz?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 3317 gezek okalan

ASTIGMATIZM

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.50 (2 Ses)

Salam, hormatly lukman! Gözüň astigmatizm keselini nädip bejermelidigi barada giňişleýin gürrüň berseňiz, hoşal bolardyk. Jogabyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Muhammet.

Jogaby oka

 • 3302 gezek okalan

GÖZÜME NÄHILI BEJERGI ALMALY?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.50 (8 Ses)

Salam, hormatly lukman! Meniň gözüm m-3%, h+1. Men operasiýa etdirmezden bejergi alyp bilerinmi? Men doglamda agyr bolupdyryn. Nädip bejergi alyp bolarka?  Maslahat bermegiňizi haýyş etýärin.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 3702 gezek okalan
 • 1
 • 2