Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GARA BASMA

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (6 Ses)

Salam, hormatly lukman! Men gije ýatanymda ukuda wagtym birden demim tutulýar-da, oýanjak bolup, oýanyp bilmän kösenip ýatýan. Şeýle ýagdaý "gara basma" keseli bolýarmy? Şeýle ýagdaýlarda men daş-töweregimdäki sesleri eşidýarin, meni biri oýandyrsa, tiz oýanýaryn, ýöne iç oýarmasa, kösenýärin we birden tisginip oýanýaryn. Gaýrat edip, şu ýagdaýdan saplanmak üçin degişli maslahatlary bermegi haýyş edýärin. Men dogrudan-da, Siziň maslaatyňyza mätäç, sebäbi bu ýagdaý meni gaty alada goýýar. Jogabyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 4388 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.73 (11 Ses)

Salam, gadyrly lukman! Öýken keselleri barada giňişleýin gürrüň beräýseňiz minnetdar bolardyk. Kähalatlarda gyşyň içinde dümewleýän we erbet üsgülewük gurşap alýar. Üsgürenimde gursagym agyrýar. Maňa munuň bronhitdigini aýtdylar. Eger ol şeýle bolsa, bu howplumy? Muny bejerip bolarmy? Näme dermanlary maslahat berýäňiz.

Aşyrhan.

Jogaby oka

  • 6949 gezek okalan

DEM ALYŞ ULGAMY

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.67 (3 Ses)

Salam, hormatly lukman! Üsgülewňge garşy gakylyk gopduryjy serişdeler barada gürrüň berseňiz hoşal bolardyk.

                                       Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 4809 gezek okalan