Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.47 (19 Ses)

Hormatly lukman! Men 29 ýaşymda. Menin goltugym çalaja derlese bir az wagtdan soň ýakymsyz ys döreýär, gyş bolsun, tomus bolsun parhy ýok. Sepilýän dezodarantlar, çalynýan beyleki serişdeleriň hiç bir peýdasyny duýamok. Meni bu ýakymsyz ysdan halas edip biljek peýdaly maslahatyňyz gerek. Bu mesele bilen haýsy hassahana ýüz tutmalydygymy ýazsaňyz Sizden hoşal bolardym.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 5309 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.60 (5 Ses)

Salam lukman. Mende II derejeli diffuzly zob keseli bar. Sport bilen meşgullanmasam özümi ejiz, güýçden düşen yaly duýýan. Sport bilen meşgulllansam hem gözlerim top ýaly çişýär. Meniň name etmelidigim barada maslahat berseňiz hoşal bolardym.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 5205 gezek okalan

TOUTI EKSTRAKTY BARADA MAGLUMAT

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.44 (9 Ses)

Salam hormatly lukman! Maňa gaýrat edip "Ekstrakt Touti Yaponskiy" serişdesi barada turkmen dilinde maglumat bermeginizi haýyş edýärin. Touti Yaponiyada öndürilyan süyji kesele garşy derman. Şol dermany bizde tapmaga mümkinçilik barmy?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 3347 gezek okalan

SÜÝJI KESELINE PEÝDALY DERMANMY?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.67 (9 Ses)

Salam hormatly lukman! Meniň kakamda suyji keseli bar. Ol 1968-nji ýylda doglan. Dogrusy suyji keseli nesil yzarlaýar diýýärler, ýöne biziň garyndaşlarymyzda suyji keselli adam yok. Meniň sorajak bolýan zadym düýbünden başga zat. Men Internetde suyji keseline garsy haýyr edäýjek dermanlar barada soradym. Şonda maňa "monastyrskiý çaý" dermanyny öwdüler. Ondan soň şol keselli adamlardan şol çay barada soradym. Yöne olar düýbünden ondan bihabardygyny aýtdylar. Eger mumkin bolsa, şol çaýyň süýji keseline edýän täsirleri barada giňişleýin gürrüň beräýseňiz hoşal bolardym.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 5193 gezek okalan

DOWAMLY TEŞNELIKDEN KÖSENÝÄRIN

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.33 (9 Ses)

Hormatly lukman! Men 32 ýaşymda, jynsym erkek. Men elmydama suwsaýaryn. Gije turup hem suw içýärin. Hat-da gyş aýlary hem suwsuzlyk meni köseýär. Köp suw içmek zyýanlymyka we şeýle isleg nämeden döräp bilýärkä?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 3901 gezek okalan

BOÝUM ÇALT ÖSÝÄR

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (1 Ses)

Men 15 ýaşyndaky oglan. Meniň beden agramym 50 kg, boýum 1m. 94sm. deň. Men häzir hem ösýärin. Boýumyň uzynlygy meni utandyrýar. Bu ýagdaý nämedenkä we onuň bejergisi barmyka? Maňa kömek etmegiňizi haýyş edýärin.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 3246 gezek okalan

SAKGAL NÄME ÜÇIN ÖSENOK?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.57 (14 Ses)

Salam hormatly lukman! Meniň size şeýleräk soragym bar. Men 19 ýaşymda, ýöne mende entek sakgal çykanok. Sakgalyň gür bolup ösmekligi ýa-da ösmezligi üçin sebäp bolup bilýän zat barmy? Sakgaly tiz osdürmäge kömek berýän çäreler bar bolsa, bizi şolar bilen tanyşdyrmagy haýyş edýäris. Sag boluň.

Saýtyň okyjysy.

Salam lukman! Sakgalyň gür ýa-da selçeň bolup ösmegi bedendäki haýsy sebäplere bagly bolup biler? Soragyma jogap berseňiz Sizden hoşal bolardym.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 7054 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.16 (37 Ses)

Salam hormatly lukman! Meniň söýgüli gyzymyň zoby bar. Öýkelemesi ýa-da aglamasy aňsat bolýar. Basym nesip bolsa, bagt toýuny tutmaly. Zoby düýpli bejermek mümkinmi? Bu ýagdaý geljekde dogjak çaganyň saglygyna zyýan ýetirip bilermi? Gelinligimde zobyň alamatlary bildirmez ýaly men näme etmeli? Eger mümkin bolsa giňişleýin düşündirmegiňizi we maslahat bermegiňizi haýyş edýärin.

Saýtyň okyjysy.

Salam lukman! Men 27 ýaşymda. Özümiň hem zob keselim bar. Lukmana kadaly görkezemok. Aram-aram bogulýan ýaly bolýaryn. Men bu ýagdaýdan operasiýa etdirmän dynyp bilmezmikäm? Aslynda zob nämeden döreýär? Giňişleýin jogap berseňiz Size minnetdar bolardym.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 20887 gezek okalan
 • 1
 • 2