Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

SEMIZLIGIŇ DEREJELERINI NÄHILI ANYKLAMALY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.38 (24 Ses)

Hormatly okyjy!

Semizligiň derejelerini anyklamaga kömek edýän dürli usullar işlenilip düzülen bolsa hem, semizligiň derejesini bedeniň agramynyň indeksi boýunça kesgitleme has ýörgünli bolup, ol bütin dünýäde ulanylýandyr.

Hasaplama şeýle çeçirilýär: bedeniň agramy (kg) / boýuň inedördül metri. Bu formula boýunça beden agramynyň indeksini kesgitläp, aşakdaky tablisanyň kömegi bilen netije çykaryp bilersiňiz:

 Beden agramynyň indeksi

 Adamyň agramynyň boýuna bolan gatnaşygy

16 we ondan pes

Beden agramynyň aşa ýetmezçiligi

16-18,5

Beden agramynyň ýetmezçiligi

18,5-24,9

Kadaly beden agramy

25-29,9

Beden agramynyň artykmaçlygy

30-34,9

Semizlik I dereje

35-39,9

Semizlik II dereje

40 we ýokary

Semizlik III dereje

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 2388 gezek okalan

Teswirler (7)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. mekan

Salam lukman!Meniň aýagym agyrýar bu semizlikdenmikä ýa-da sowukdan bolmagy hem mümkinmi

 
  1. Okyýjy

Mysal üçin, meniň boýum 1.70metr, agramym 60kg. Agramy boýuň kwadratyna bölmeli: 60:1.70²=20,76... Diýmek, kadaly

 
  1. Gaýgysyz

Lukman aga! Mysal getirip görkezen bolsaňyz has düşnükli bordy. Minnetdar!

 
  1. R

Nahili kesgitlemeli formulasyny yazayynda

 
  1. mekan

salam hormatly lukman musgul beterleshyan destrfiya erbo keselinin bejergisini aydayn

 
  1. mekan

singili nadip ayyrmaly

 
  1. mekan

salam hormatly lukman ostrohonduroz boyun agry keselinin bejergisini aydayyn name etmelsini

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location