Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

TOUTI EKSTRAKTY BARADA MAGLUMAT

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.44 (9 Ses)

Hormatly okyjy!

Ýaponiýada öndürilýän "Touti" ekstrakty biologiki işjeň serişdelere degişli edilip, ol ýapon halkynyň giňden ulanýan noýbasynyň adaty ýagdaýda turşadylan görnüşidir. Noýbanyň bu görnüşi dine Ýaponiýada duş gelýär. Serişde kem-kemden köpeldilýän mukdardan kabul edilmelidir.

Touti serişdesi keseli doly bejermäge ukyply bolmasa hem, süýji keselli näsaglaryň umumy ýagdaýyny gowulandyrmaga we ganda süýjiniň mukdaryny kem-kemden peseltmäge ukyplydyr. Bu derman, biologiki işjeň serişdesi höküminde dine lukmanyňyzyň maslahatyndan soň kabul edilmelidir. Bu dermanyň dermanhanalarymyzda bardygy ýa-da ýokdugy babatda bizde maglumat ýok.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 2816 gezek okalan