Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GÖRŞI GOWULANDYRMAGYŇ ÇÄRELERI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.90 (10 Ses)

Hormatly okyjy!

Operatiw bejerginiň peýdalylygy we bolup biljek gaýraüzülmeler baradaky anyk maglumaty, göz düýbüniň ýagdaýyna esaslanyp, diňe Size gözegçilik edýän lukman berip biler. Barha ýaýbaňlanýan miopiýada ilki bilen gözüň dury gatlagyny dikeldiji (skleroplastika) operasiýa geçirilýär. Lazeri ulanma usuly bilen geçirilýän operatiw bejergi peýdaly netijeleri berýän bolsa-da, ony geçirmäge garşy hem görkezmeleriň sanawy bellidir. Gözüň öňki we yzky böleginiň ýiti we dowamly alawlama hadysalary, gözüň torly gatlagynyň üýtgemeleri, buýnuz gatlagyndaky tyglar, göze garasuw inme keseli, gaýtaüzülmeli geçýän miopiýa, katarakta keseli lazer bilen bejergi geçirmä garşy görkezmeler bolup durýandyr.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3225 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam lukman!10 ýaşymda Türkmenabat şäherniň lukmany göziň görejini dilmek bilen bejerip bolýandygny aýtdy ýöne ýaşym kiçili sebäbli bejergi geçilmedi. Şu wagt 33 ýäşýmda şo bejergileri geçirip bolarmy ýada bejermäň täze gönüşleri barmy. Maňa...

Salam lukman!10 ýaşymda Türkmenabat şäherniň lukmany göziň görejini dilmek bilen bejerip bolýandygny aýtdy ýöne ýaşym kiçili sebäbli bejergi geçilmedi. Şu wagt 33 ýäşýmda şo bejergileri geçirip bolarmy ýada bejermäň täze gönüşleri barmy. Maňa maslahat bermeňizi sizden haýyş edýarin

Dowamy
123
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam lukman! Meniň gözimiň kiçilikden bäri pes (+7)äýnek dakynyan. 10 ýaşymda Türkmenabat şäherniň lukmany göziň görejini dilmek bilen bejerip bolýandygny aýtdy ýöne ýaşym kiçili sebäbli bejergi geçilmedi. Şu wagt 33 ýäşýmda şo bejergileri...

Salam lukman! Meniň gözimiň kiçilikden bäri pes (+7)äýnek dakynyan. 10 ýaşymda Türkmenabat şäherniň lukmany göziň görejini dilmek bilen bejerip bolýandygny aýtdy ýöne ýaşym kiçili sebäbli bejergi geçilmedi. Şu wagt 33 ýäşýmda şo bejergileri geçirip bolarmy ýada bejermäň täze gönüşleri barmy. Maňa maslahat bermeňizi sizden haýyş edýarin

Dowamy
Arslan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Goze dakylyan linzalaryn haysynyn has gowydygy barada gurrun berseniz!

Merdan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

1-2 yyldan bäri gözümin görsi pes.-2 ölcegdäki äynek dakyan.Gözüm yene önki yaly görmegi ücin men näme etmeli? sizin jogabynyza garasyan.

Dayanc
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location