Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GÖZÜŇ GYZARMAGY HEM-DE ÝAŞARMAGY

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.17 (12 Ses)

Hormatly okyjy!

Gözüň gyzarmagy hem-de ýaşarmagy ýaly alamatlar gözüň nemli örtüginiň (konýuktiwit)  ýa-da gabaklaryň (blefarit) gyrasynyň alawlama ýagdaýlarynda, gözüň allergiki  zeperlenmeleri netijesinde ýüze çykyp biler. Göz düýbüniň ýagdaýyny anyklamak,  bu ýagdaýa getirip biljek ýokançlyklary we allergiki faktorlary kesgitlemek üçin oftalmolog lukmanyna ýüz tutmak zerurdyr. Degişli bejergi serişdeleri doly barlagdan soň berilmelidir.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

<<<>>>

  • 2704 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Dogtar men gozine et oryar sony operasiya etdirmelimi hokman damjalar bilen onuni alyp bolmayarmy sol barada aydayyn

Kemal
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

gozumin gorusem gowy hic hili agyry yok dine sol mesele bejerip bolyamy men kan dogtara gorundim mana peydaly maslahat gerek

Arslan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam dogtar men ozumi bilipdirin gozumin oñunde sekiller bar gozumi haysy tarapa owursem sekillerem sol tarapa suysyar .yone muna garamazdan gozum gorusi 100 prosent Dogtara gorunindim ol adamda bolyan zat diyidiler nerwini we cerepnoyyny...

Salam dogtar men ozumi bilipdirin gozumin oñunde sekiller bar gozumi haysy tarapa owursem sekillerem sol tarapa suysyar .yone muna garamazdan gozum gorusi 100 prosent Dogtara gorunindim ol adamda bolyan zat diyidiler nerwini we cerepnoyyny barlat diydiler men ikisinede lcenya aldym ondada ol ayyrlanak ol gorkulymy ozum 33 yasymda maslahatynyza garasyan

Dowamy
Arslan
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location