Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

AŞGAZAN AGYRY

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.88 (24 Ses)

Salam, hormatly lukman! Men 18 ýaşymda. Siz öňki soragyma jogap bereniňizde, aşgazan agyrymyň gastrit zerarlydygyny aýdypsyňyz. Eger şeýle bolsa, gastrit keselinde nähili dermanlary ulanmaly? Maslahatyňyza garaşýaryn.

Hormat bilen, saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 8726 gezek okalan

AŞGAZAN AGYRYSY

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.03 (34 Ses)

Salam, hormatly lukman! Men sähelçe aç bolsam, aşgazanym agyryp başlaýar. Suw içsem, agyrym güýjeýär. Lukman barlagyndan geçemok. Nahar iýsem, agyrym aýrylýar. Meniň ýaşym on sekiz, oglan. Meniň aşgazan agyrym barada maslahat bermegiňizi haýyş edýärin.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 10872 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.60 (5 Ses)

Salam, hormatly lukman. Aşgazan bilen gyzylödegiň birigýän ýerinde eroziýa bar.

Muny nädip bejermeli? Ejem şu keselden 2 ýyl bäri ejir çekýär. Ol barlaglardan geçdi, ýöne peýdasy degmedi. Kartoşkanyň şiersiniň biraz peýdasy degdi, ýagdaýy öňküden gowurak. Ýöne şonda-da, agyrysy aýrylanok. Kömek etseňiz, gaty hoşal bolardyk. Jogabyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýan. Sag boluň.

Abdylla.

Jogaby oka

 • 3976 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.00 (2 Ses)

Salam, hormatly lukman! Men 18 ýaşymda köriçege boldum. Operasiýa bolanyma 4 aý geçdi. Indi bolsa birhili işdäm açylyp, öňkimden köp iýýän. Bu zatlar adaty ýagdaýmy? Men semremekden gorkýan. Jogabyňyza garaşýaryn.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 2107 gezek okalan

IÇ GATAMA

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.50 (8 Ses)

Salam, hormatly lukman! Men häzir 23 yaşymda. Meniñ köplenç içim gataýar. Men köplenç senadeksin derman içýàn, bolmasa 6-7 gün täret etmän gezip bilýän. Iç gatama näme sebäplerden bolup bilýär?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 4329 gezek okalan

SEMREMEK

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.60 (5 Ses)

Salam, hormatly Lukman we dostlar! Mende bir problema bar. Men 4-5 ýyldan bäri aşgazanymda eroziýa barlygy sebapli berhiz tutýaryn. Emma muňa garamazdan,  iýenimiň siňmezliginden kösenýärin we horlanýaryn. Munuň çykalgasy barmy? Jogaplaryňyza garaşýaryn.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 3596 gezek okalan

AŞGAZAN ASTY MÄZI

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.80 (25 Ses)

 

Salam, hormatly Lukman!

Aşgazan asty mäzi sowuklan wagty nähili alamatlar ýüze çykyp biler? Nähili sowuklap biler we öňini alynyş çäreleri barmy? Şular hakynda bir giňişleýin düşündiräýseňiz, minnetdar bolardym.

Hormat bilen, saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 12687 gezek okalan

GÄGIRMEGIŇ SEBÄBI NÄMEKÄ?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

 

 

Salam, hormatly lukman! Men 45 ýaşymda. Men nahar iýip bolanymdan 5-10 minut geçenden soň gägirip başlaýaryn, aşgazanymda yza döreýär. Munuň sebäbi nämekä? Mundan dynmak üçin näme etmeli? Gägirmäni aýyrmak üçin gazlandyrylan mineral suwlary içmek maslahat hem berýärler. Olary içsem bolýarmyka?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 2401 gezek okalan