Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

PROTEIN ADAM ÜÇIN ZYÝANLYMY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.71 (7 Ses)

Salam, Lukman! Ýaş oglanlar myşsa agramyny artdyrmak üçin protein serişdelerini kabul edýärler. Şu dermanlaryň gelejege zyýany barmyka? Soňra adam garranda myşsalar gowşap eremezmi? Men proteiniň adam bedeni üçin wajypdygyny we onuň az mukdarda bolýandygyny bilýärin. Ýöne proteiniň haýsydyr bir zyýany barmyka?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 5753 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.97 (90 Ses)

Salam Lukman! Men köp wagt wagt bäri ýüzüme çykan ýakaldan kösenýärin we ony aýryp bilmeýärin. Men barlaglardan geçdim: bagrymda, mäzde, öt haltada üýtgeşik keselim ýok. Ýüzde dörän ýakaly nädip aýryp bilerin? Ýakaly aýyrmak üçin nähili serişdeler ulanyp bolar? Ony aýyrmagyň usullary barasynda, ýakalyň çykmagyna sebäp bolýan alamatlar barasynda giňişleýin ýazsaňyz Sizden hoşal bolardym.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 32790 gezek okalan

DODAKLAR NAME ÜÇIN ÝARYLÝAR?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (3 Ses)

Salam, Lukman! Men 17 ýaşymda. Meniň dodaklarym gurap ýarylýar. Mesge çalsam, bitýär, ýöne guransoň ýene-de ýarylyp başlaýar. Munuň sebäbi nämekä? Dodaklarymyň ýarylmazlygy üçin name etmeli? Jogabyňyza garaşýan.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 3411 gezek okalan

NÄDIP SEMRÄP BOLARKA?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.33 (3 Ses)

Salam lukman! Meniň  boyum 170 sm, ýöne agramym 57 kg. Men lukmanlara özümi barlatdym, gastrit yok, gurçuk ýok, ýöne şonda-da semräp bilemok. Görşüňiz ýaly, meniň agramym boyuma görä däl, özümem 23 ýaşymda. Nädip semräp bilerin? Sizin maslahatyňyň gerek.

Saýtyň okyjysy Öwez.

Jogaby oka

  • 4223 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.17 (18 Ses)

Salam Hormatly Lukman. Meniñ esasy gündeki problemalarymyñ biri saçymyñ seyreklemegi. Saç näme sebäpden düshýär? Saç düşmegiñ öñüni nädip alyp bolyar? Tohum yzarlasa, öñüni alyp bolmazmy? Eger tohum yzarlaýan bolsa, saç ekdirip bolyarmy? Aşgabatda saç ekip berýän merkezler barmyka? Bahasy nähilikä? Başga-da haysy dermanlaryñ kömegi degip biler? Biocxin diyip Türkiýede öndürilen şampun bar, ýöne kän täsiri yok. Saç dökülmä garşy nämeler ulanyp bolar?

Minnetdarlyk bilen, Durdy.

Jogaby oka

  • 6443 gezek okalan