Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

NADIP SEMREMELI?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.24 (50 Ses)

Salam, hormatly lukman! Häzir men 16 ýaşymda. Boýum 183 sm agramym bolsa 47 kilo. Meniň semräsim gelýär 60 kilo bolasym gelýär. Näme etmeli? Jogabyňyza garaşýas. Sag boluň!

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 14953 gezek okalan

SAÇ DÖKÜLMÄNIŇ ÇÄRESI BARMY?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.70 (10 Ses)

Salam, hormatly lukman. Men 18 yaşymda bolsam-da saçlarym tiz dökülýär. Hatda 15 yaşymdakam dökülmäne başlady diyse hem bolar. Men sizden saçym dökülmez yaly, öňki saçlaryň yerine saç çykar ýaly näme edip biljegim hakda maslahat soraýaryn. Sag boluň.

Döwran.

Jogaby oka

 • 10909 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.20 (51 Ses)

Salam, hormatly lukman! Men 17 yaşymda, menin ýüzümde düwürtik örgünleri peýda boldy. Näme etse bolar? Köp adamlar bu düwürtikleriň jyns gatnaşygyndan soň aýrylar diýýär. Şu gürrüň çynmyka?

Muhammet.

Jogaby oka

 • 17429 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.30 (10 Ses)

Salam, hormatly lukman! Durmuşa çykmankam gyz wagtym bilim 65 santimetrdi. Durmuşa çykyp, ilkinji göwreliligimden soň garnym öňki ýagdaýyna gelmedi, ýygnanmady, halparyp sallanýar (artykmaç deri ýaly). Ýogsam ýörite guşagam daňyp gezdim, özümem semremedim hem ahyry. Ynha indem ikinji göwreliligimiň 6-njy aýynda. Nesip bolsa şundan soň çaga edinmäni bes etmekçi bolýarys. Onsoň men beden gözelligime gaýtadan ünsi güýçlendiresim gelýär. Şunda göwrelilikden soň garny öňki ýagdaýyna getirmäge ýardam berjek maslahatlaryňyza garaşýaryn. Sag boluň!

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 5361 gezek okalan

SAÇ DÖKÜLMÄNIŇ ÇÄRESI BARMY?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.67 (6 Ses)

Salam, hormatly lukmanlar! Şeýle saýtlaryñ bardygy bizi diýseñ guwandyrýar! Meniñ saçym düshýär, özüm 18 ýaşymda. Soñky 1 aýyñ dowamynda saçym has-da köp dökülýär. Men näme etmeli? Haýsy şampun ulanmagy maslahat berýärsiñiz? Giñişleýin maglumat bermegñizi haýy edýän!

Saýtyň okyjysy Baky.

Jogaby oka

 • 4271 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.86 (7 Ses)

Salam lukman! Men golaýda garamyk keseli bilen keselledim. Şonda bedenimiñ ähli ýerinden ýaralar çykdy. Onsoñ ähli yerime göwheriñ ýaşyl erginini çaldym. Ondan soñ bolsa "sigmaderm" melhemini çaldym. Şondan son ýüzümdäkiler aýrylşyp başlady. Ýöne ýüzümde we bedenimiñ käbir ýerlerinde yzlar galdy. Şol yzlary nädip aýryp bolarka?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 5888 gezek okalan

ÝÙZDE DÖREÝÄN ÝAG

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.60 (5 Ses)

Salam, hormatly lukman! Men 17 ýaşymda, meniñ ýüzüm gaty ýagly, şonuñ üçin hem ýüzùmde düwùrtikler bar, has erbedem olaryñ yzlary çukurçuk bolup dur. Şolary nädip aýryp bolar? Şeýle hem ýùzùñi duzly suwa ýuwsañ ýagyny aýyrýar diýip eşitdim. Şol dogrumyka? Eger maslahat berseñiz, minnetdar bolardym.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 3397 gezek okalan